Ucidere din culpă în formă agravată şi vătămare corporală din culpă în formă agravată
MINISTERUL PUBLIC este reprezentat de procuror, …, din cadrul PARCHETULUI DE PE LÂNGĂ JUDECĂTORIA ….
Înregistrarea dezbaterii cauzei s-a făcut în conformitate cu dispoziţiile art. 304 Cod procedură penală.
Pe rol fiind pronunţarea hotărârii în cauza penală privind pe inculpata Z R N, trimisă în judecată pentru săvârşirea infracţiunilor prev. de art.215 al.1,2 şi 3 C.p. cu aplic.art.41 al.2 C.p., art.290 C.p. cu aplic.art.41 al.2, art.288 C.p. cu aplic.art.41 al.2 C.p. şi art.291 C.p. cu aplic.art.41 al.2 C.p.
La apelul nominal făcut în cauză nu se prezintă nimeni.
Procedura este legal îndeplinită prin necitarea părţilor.
S-a făcut referatul cauzei de către grefier după care :
Se constată că fondul cauzei s-a dezbătut în şedinţa publică din 25.11.2011 când părţile prezente au pus concluzii care au fost consemnate în încheierea de şedinţă din acea dată şi care face parte integrantă din prezenta hotărâre şi când în vederea deliberării s-a amânat pronunţarea pentru 02.12.2011, apoi pentru data de 09.12.2011.

J U D E C Ă T O R I A
DELIBERÂND:

Constată că prin rechizitoriul nr. … din … al Parchetului de pe lângă Judecătoria …, înregistrat la instanţă la 27.01.2009 a fost trimisă în judecată, în stare de arest preventiv, inculpata Z R N, sub acuzaţia comiterii infracţiunilor de înşelăciune (5 acte materiale), faptă prev. de art. 215 alin. 1, 2 şi 3 cu aplicarea art. 41 alin. 2 C.pen., fals în înscrisuri sub semnătură privată, prev. de art. 290 cu aplicarea art. 41 alin. 2 C.pen., fals în înscrisuri oficiale, prev. de art. 288 C.pen., cu aplicarea art. 41 alin. 2 C.pen. uz de fals, prev. de art. 291 C.pen., cu aplicarea art. 41 alin. 2 C.pen., toate cu aplicarea art. 33 lit. a şi b C.pen.
În fapt, s-a reţinut în sarcina inculpatei că, în baza aceleiaşi rezoluţiuni infracţionale, în perioada iulie 2007 – octombrie 2008, acţionând în calitate de asociat unic şi administrator al S.C. V C S.R.L. …, a indus în eroare cele cinci părţii vătămate, respectiv S.C. L D S.R.L. …, S.C.E D S.R.L. …, S.C. S S.R.L. …, S.C. N S.R.L. … şi persoana fizică O R P, cu ocazia încheierii unor contracte de consultanţă economico-juridică pentru obţinerea de fonduri structurale europene nerambursabile, asigurându-le pe acestea că va întreprinde toate demersurile necesare obţinerii acestor fonduri, menţinându-le apoi în eroare prin întocmirea, respectiv prezentarea de documente falsificate de către aceasta, atât înscrisuri sub semnătură privată cât şi înscrisuri oficiale (bilete la ordin, extrase de cont, adrese către diferite instituţii bancare şi răspunsuri, ordine de plată, contract de finanţare nerambursabilă, răspunsuri de la Ministerul Economiei şi Finanţelor, cereri de chemare în judecată şi cereri de renunţare la judecată care poartă în fals ştampila de la registratura instanţelor respective), cu ajutorul cărora aceasta a indus reprezentanţilor părţilor vătămate ideea că proiectele respective se află în plină desfăşurare, producându-le părţilor vătămate un prejudiciu total de aproximativ 187.000 lei.
După sesizarea instanţei de judecată cu judecarea cauzei pe fond, prin încheierea nr. … din … a Judecătoriei … rămasă definitivă prin decizia penală nr…. a Tribunalul …, s-a admis cererea inculpatei de liberare provizorie sub control judiciar şi s-a dispus punerea sa în libertate provizorie stabilindu-se în sarcina sa respectarea obligaţiilor prevăzute de lege.
Audiată fiind în cursul cercetării judecătoreşti inculpata în esenţă a declarat că, în ce priveşte infracţiunea de înşelăciune precum şi infracţiunile de fals în înscrisuri oficiale şi fals în înscrisuri sub semnătură privată în dauna SC L D SRL şi în ce priveşte biletul la ordin falsificat pentru O R, recunoaşte comiterea acestor infracţiuni aşa cum le-a recunoscut şi în faţa organelor de urmărire penală. În ce priveşte celelalte părţi vătămate şi civile, respectiv SC E D SRL, SC S SRL şi SC N SRL, inculpata a declarat că nu a comis nici o infracţiune referitoare la aceste societăţi - filele 109-110 dosar instanţă.
Din examinarea actelor şi lucrărilor dosarului de urmărire penală coroborate cu probele administrate în cursul cercetării judecătoreşti instanţa reţine în fapt următoarele:
Inculpata Z R N, în perioada iulie 2007 – octombrie 2008, în calitate de administrator al S.C. V C S.R.L., a indus şi menţinut în eroare reprezentanţii a patru societăţi comerciale şi o persoană fizică respectiv părţile vătămate S.C. L D S.R.L., S.C.E D S.R.L., SC S SRL, S.C. N SRL şi persoana fizică O R P, cu ocazia încheierii unor contracte de consultanţă economico-juridică pentru obţinerea de fonduri structurale europene, asigurându-le pe acestea că va întreprinde toate demersurile necesare obţinerii acestor fonduri şi că are pregătirea şi cunoştinţele necesare în domeniu, falsificând în acest sens mai multe înscrisuri oficiale şi sub semnătură privată (bilete la ordin, extrase de cont, adrese către diferite instituţii bancare şi răspunsuri, ordine de plată, hotărâre a BANCA, contract de finanţare nerambursabilă, răspunsuri de la Ministerul Economiei şi Finanţelor, cereri de chemare în judecată şi cereri de renunţare la judecată care poartă în fals ştampila de la registratura instanţelor respective), după cum urmează:
1.La începutul anului 2007, partea vătămată A C (cetăţean italian), împreună cu numiţii D F A, F G, U I şi S V s-au hotărât să înfiinţeze în localitatea …, jud. …, o societate comercială, în vederea construirii unei fabrici de peleţi cu ajutorul unor fonduri structurale de la Uniunea Europeană. În acest sens, martorul L C i-a prezentat-o martorului S V pe inculpata Z R, ca fiind manager de proiecte de fonduri structurale. La rândul său, martorul S V le-a prezentat-o pe inculpată celorlalţi viitorilor asociaţi, aceasta spunându-le că există posibilitatea obţinerii unor fonduri europene nerambursabile pentru construirea fabricii respective şi că ea este o persoană abilitată să acceseze astfel de fonduri. De asemenea, pentru a câştiga încrederea asociaţilor, inculpata le-a relatat în mod neadevărat că este licenţiată în ştiinţe juridice şi că deţine calificarea de „manager proiect”, însă, pe parcursul cercetărilor, ea a recunoscut că urmat cursurile Facultăţii de Ştiinţe Juridice din …, în perioada anilor 1999-2002 fără a obţine licenţa, întrucât a întrerupt cursurile şi că a participat în anul 2006 la cursurile organizate de Blocul Naţional al Sindicatelor privind managementul proiectelor, însă nu a primit vreo diplomă în acest sens (vol.I,filele 130-133).
La data de 04.05.2007, a fost înfiinţată societatea comercială „SC L D SRL”, având ca obiect principal de activitate „tăierea, rindeluirea lemnului şi impregnarea lemnului”, administratorul societăţii fiind desemnat numitul F G.
La data de 06.08.2007, între inculpata Z R şi partea vătămată S.C. L D SRL s-a încheiat un contract de consultanţă, având ca obiect întocmirea de către inculpată a unui studiu de fezabilitate. (vol.II, fila 194).
De asemenea, în aceeaşi perioadă de timp, între cele două părţi s-a încheiat şi un contract de colaborare având ca obiect întocmirea a unui proiect de finanţare nerambursabilă în vederea dezvoltării unei fabrici de peleţi, partea vătămată SC L D SRL fiind reprezentată de C A, conform unei procuri speciale autentificate de către notarul public …, prin încheierea de autentificare nr. 1609 din 30.03.2007. Acest contract nu se află la dosarul cauzei întrucât a rămas după semnare în posesia inculpatei, aceasta declarând că nu ştie unde l-a pus, însă existenţa contractului de colaborare rezultă din declaraţiile lui C A şi ale inculpatei. După semnarea contractului, cele două părţi au stabilit că inculpatei îi va reveni un procent de 10% din valoarea proiectului de finanţare, banii urmând a intra în contul inculpatei după aprobarea finanţării de Uniunea Europeană. Susţinerea inculpatei, potrivit căreia acest procent de 10% urmă să fie împărţit cu martorul L C şi cu martorul S V, se coroborează cu declaraţia martorul C L care a susţinut că „am stabilit cu aceasta şi cu S să se perceapă un comision de 10% - vol.I, fila 211), precum şi cu discuţiile purtate prin intermediul programului „Messenger”, între inculpată şi martorul L C, de unde rezultă cu certitudine interesul lui L C ca partea vătămată să primească finanţarea din partea U.E.
Reprezentantul părţii vătămate, C A, a mandatat-o pe inculpată să reprezinte SC L D SRL în relaţiile cu Comunitatea Europeană pentru obţinerea acestor fonduri, totodată punându-i la dispoziţie fişele tehnice ale instalaţiilor, descrierea instalaţiilor şi actele necesare din punct de vedere tehnic.
În data de 17.09.2008, inculpata i-a trimis un email lui CA prin care îi aduce la cunoştinţă paşii ce trebuie urmaţi în obţinerea fondurilor, comunicându-i în mod nereal printre altele că, întocmirea studiului de fezabilitate este plătit de Uniunea Europeană, că în 5 zile de la depunerea proiectului de finanţare acesta va fi aprobat, iar în termen de maxim 90 de zile de la data semnării contractului de finanţare nerambursabilă va fi virată în contul societăţii suma de bani necesară finanţării proiectului (vol.II, filele 43-46).
După aproximativ 30 de zile, potrivit declaraţiilor reprezentantului părţii vătămate, C A, care se coroborează cu declaraţia dată de inculpată cu ocazia confruntării (fila 124), inculpata Z R a solicitat şi primit de la partea vătămată o sumă de circa 1.000-1.200 de euro pentru achitarea traducerilor fişelor tehnice şi pentru achitarea contravalorii prestaţiei unui proiectant autorizat în vederea compatibilizării fişelor cu legislaţia română.
În cursul urmăririi penale s-au verificat aceste susţineri ale inculpatei şi s-a constatat că traducerile invocate de către inculpată s-au făcut la traducătorul autorizat H C T, reprezentanta S.C. „…S.R.L.(constând în următoarele documente: adresă către banca …din limba italiană în limba română; contract de finanţare din limba italiană în limba română;acord de confidenţialitate din limba italiană în limba română;8 facturi proforme din limba italiană în limba română;procură notarială din limba italiană în limba română; transfer banca …;contract livrare produse agricole din maghiară în română şi răspuns ţigarete din limba română în limba maghiară), însă potrivit facturilor cu nr. …, … şi nr. …, rezultă că inculpata a plătit martorei H C doar suma de 1561, 13 lei. Martorul H C a arătat că nu a tradus alte documente pentru inculpata Z R N, cu atât mai mult nu a tradus cărţi tehnice din italiană în română, precizând că facturile le-a emis pe S.C. L D SRL … la indicaţiile inculpatei.
Inculpata a mai solicitat şi primit în numerar de la C A circa 2.000 de euro, sumă pe care inculpata a invocat-o ca fiind necesară pentru deplasări în Bucureşti la diferite ministere pentru a rezolva chestiuni legate de proiect, însă inculpata nu a adus probe care să îi susţină efectuarea unor astfel de cheltuieli.
În luna septembrie 2007, inculpata Z R a relatat în mod nereal asociaţilor S.C. L D S.R.L. faptul că a finalizat proiectul şi că l-a depus la Bucureşti, la Ministerul Economiei şi Finanţelor, fapt ce rezultă din declaraţiile lui C A, martorului U I (vol.I,fila 45) şi a martorei V F, care era angajată la o societate la care C A era asociat (vol.I, fila 61-63).
Reprezentantul părţii vătămate a susţinut că la sfârşitul lunii octombrie 2007, inculpata Z R le-a comunicat reprezentanţilor părţii vătămate SC L D SRL că proiectul a fost aprobat pentru suma de 1.480.000 de euro, iar la începutul lunii noiembrie 2007 i-a înmânat lui C A un document xerocopiat intitulat „contract de finanţare nerambursabilă” (vol.II, filele 10-13), având antetul Guvernului României, potrivit căruia proiectul depus de către inculpată a fost aprobat şi că urmează ca SC L D SRL să încaseze suma de 1.138.000 de euro de la guvern. Contractul prezentat de către inculpată părţii vătămate este falsificat, fapt recunoscut de inculpată, întrucât acesta nu poartă nici un număr de înregistrare, dar din cauza faptului că este xerocopiat, nu s-a putut efectua o constatare ştiinţifică prin care să se stabilească autenticitatea acestuia. Inculpata a declarat că a copiat acel document de pe internet şi că l-a modificat cu programul „acrobat writer”. Această declaraţie a inculpatei se coroborează şi cu faptul că, de la domiciliul său, cu ocazia efectuării unei percheziţii domiciliare, a fost ridicat acelaşi document, (vol.II, fila nr.4-9), constatându-se că prima pagină a fost modificată prin ştergerea cu pastă corectoare a menţiunilor „Programul Phare 2005 coeziune economică şi socială, schema de investiţii pentru sprijinirea iniţiativelor sectorului public în sectoarele prioritare de mediu (schema de granturi: investiţii publice în sectoarele de mediu)”, precum şi a textului ANEXA 4. Totodată, au fost găsite mai multe frânturi din contractul pe care i l-a prezentat părţii vătămate iar ultima pagină din contractul găsit la percheziţia domiciliară nu prezintă semnătură şi ştampilă aşa cum prezintă în modelul remis părţii vătămate. De asemenea, la rubrica „Pentru Autoritatea Contractantă” este scris textul „director adjunct …r” şi aplicată o ştampilă cu inscripţia Ministerul Finanţelor Publice- Direcţia Juridică, text care a fost decupat dintr-un alt document şi lipit pe contractul remis părţii vătămate (adresa A.N.A.F., Direcţia Juridică, către SC V C S.R.L.-vol.II, fila 98), după care a fost xerocopiat, fapt ce rezultă şi din declaraţiile inculpatei.
În perioada noiembrie-decembrie 2007, potrivit declaraţiei reprezentantului părţii vătămate, C A, acesta a întrebat-o de mai multe rânduri pe inculpată care este cauza pentru care nu intră banii conform „contractului de finanţare”, însă inculpata i-a relatat acestuia o situaţie mincinoasă, spunându-i că datorită conflictelor din Italia ce au avut loc între cetăţenii italieni şi cei români, Guvernul României ar fi blocat temporar toate finanţările solicitate de către cetăţenii italieni în România.
În luna ianuarie 2008, inculpata a mai solicitat şi primit de la C A suma de 2.000 euro, în numerar, spunându-i că trebuie să meargă la Bucureşti pentru rezolvarea problemelor legate de întârzierea virării fondurilor. După scurt timp inculpata i-a precizat părţii vătămate că, probabil în luna februarie 2008, se vor debloca fondurile. În acest sens şi pentru a-i întări convingerea că situaţia este reală i-a prezentat părţii vătămate o adresă falsă emisă de către Ministerul Finanţelor Publice către SC L D SRL prin care i se comunică că „prin ordinul 1742 din 14.11.2007 al Ministerului de Finanţe s-a luat hotărârea ca acestea (plăţile planificate pentru contractele de finanţare nerambursabile) să se efectueze începând cu data de 18.02.2008”,(vol.II, fila nr.93). Înscrisul poartă antetul Ministerului Finanţelor Publice şi un număr de înregistrare, text care a fost găsit separat, fiind decupat dintr-un alt document, în documentele pe care inculpata le-a avut asupra sa în momentul prezentării la organele de poliţie. Totodată, numărul ordinului precizat în document nu există, acesta fiind căutat pe portalul de legislaţie de pe site-ul Ministerului Justiţiei (vol.II, fila nr.92). De asemenea, în urma efectuării unei percheziţii în sistem informatic, acest document a fost găsit în calculatorul personal al inculpatei, dar şi asupra inculpatei, acesta prezentând ştersături cu pastă corectoare, ( vol.II, fila nr.91)
La sfârşitul lunii februarie, începutul lunii martie 2008, potrivit declaraţiei lui C A, care se coroborează cu cea a inculpatei Z R, aceasta i-a comunicat lui C A că banii din contractul de finanţare nerambursabilă pot fi administraţi doar de managerul de proiect, sens în care s-a luat hotărârea deschiderii unui nou cont pentru SC L D la BANCA, agenţia ….
În data de 26.02.2008, C A a împuternicit-o pe inculpată, conform unei procuri speciale (vol. II, fila nr.42), să deschidă cont pentru societate la BANCA…, să aibă doar ea specimen de semnătură pentru depunere, ridicare numerar şi documente bancare, efectuarea de plăţi din contul bancar, viramente bancare, să semneze contracte de finanţare pentru achiziţia de utilaje pentru societate ( a se vedea în acest sens şi vol.I., filele 322-325) Apoi, inculpata i-a solicitat reprezentantului părţii vătămate să vireze în acest nou cont deschis, suma de 30.000 de euro, motivând în mod mincinos (fapt recunoscut inclusiv de inculpată) că Biroul Judeţean de Fonduri Europene ar fi solicitat această sumă pentru a demonstra că există suma necesară cofinanţării proiectului, iar după virarea acestei sume se va încasa prima tranşă de 100.000 euro conform contractului de finanţare.
Pe cale de consecinţă, la data de 06.03.2008, reprezentantul părţii vătămate a virat în contul SC L D SRL de la BANCA. suma de 30.000 de euro, fapt ce rezultă din extrasele de cont existente în dosar (vol.I, fila 315). În vederea menţinerii în eroare a lui C A, inculpata a trimis prin fax acestuia un extras de cont fals (vol.II-fila 27), conform căruia în contul societăţii din BANCA …ar fi intrat suma de 100 000 de euro, spunându-i cetăţeanului italian că îi va restitui în primă fază 14.000 de euro, după 10 zile încă 100.000 de euro urmând ca în contul societăţii să rămână suma de 16.000 de euro. Tot prin fax, inculpata i-a mai trimis lui C A două confirmări de plăţi, una pentru suma de 14.000 euro şi una pentru suma de 100.000 euro. Suma de 100.000 de euro nu a intrat în contul părţii vătămate nici un moment, întrucât ea este fictivă. Astfel, în urma comunicărilor făcute de către BANCA, se poate observa din extrasele de cont din perioada 04.03.2008 – 22.10.2008, că în contul în euro al SC L D SRL nu apare nici o creditare a contului, în afară de cea de 30.000 de euro făcută de către reprezentantul părţii vătămate la solicitarea inculpatei. Pe cale de consecinţă, dispoziţia de plată externă prezentată de inculpată lui C A figurând cu data de 22.04.2008, în cuprinsul căreia este menţionat faptul că suma de 100 000 de euro trimisă din contul SC L D către societatea comercială italiană I C O (societate administrată de C A), prin intermediul Băncii, este falsă, la fel şi extrasul de cont prin care atestă că în contul societăţii există suma de 100.000 euro. Acest fapt de coroborează şi cu recunoaşterea inculpatei, care a declarat că nu s-a depus nici un proiect de finanţare, nu s-a încheiat nici un contract şi nu s-a încasat nici un euro reprezentând plata fonduri europene. Din cei 30.000 de euro existenţi în contul părţii vătămate la BANCA- SUCURSALA, inculpata a virat în contul I N C O doar suma de 14.000 de euro (fapt ce rezultă din extrasul de cont din data de 20.03.2008 – fila 316, lucru recunoscut şi de C), iar suma de 15.500 de euro, rămasă în contul SC L D SRL, şi-a însuşit-o pe nedrept. Acest lucru este demonstrat de extrasele de cont de la BANCA din care rezultă că inculpata, având în exclusivitate drept de semnătură şi de ridicare numerar, a scos din contul părţii vătămate în euro, în perioada 04.03.2008-06.06.2008, suma totală de aproximativ 14.000 de euro, până în momentul în care acel cont a rămas fără nici un euro (vol.I,filele 315-320). De asemenea, inculpata a mai ridicat în numerar din contul în lei deschis de către S.C. L D S.R.L., tot la BANCA, în perioada 19.03.2008 – 21.05.2008 suma totală de 15.500 lei (12.000+2.000+1.500 – vol.I, fila 311).
Întrucât a observat, în continuare, că această sumă de 100.000 euro nu intră în acelaşi contul societăţii sale din Italia, C A a solicitat inculpatei explicaţii cu privire la această situaţie, ocazie pentru aceasta din urmă să-i prezinte din nou fapte denaturate şi mincinoase care să o ajute în îndeplinirea scopului infracţional cum ar fi: plata s-a făcut prin intermediul unei bănci intermediare, banii s-au întors la banca din România din cauza unor probleme de completare şi disponibilitate, etc. (declaraţia lui C A – vol.I, fila 34).
Tot în luna martie 2008, pentru a-i distrage atenţia reprezentantului părţii vătămate de la problema cu virarea celor 100.000 de euro, inculpata Z R i-a spus acesteia că a fost la Bucureşti de unde a obţinut nişte bilete la ordin, urmând ca în mai multe tranşe să se încaseze suma de 550.000 de euro, conform unui program de plată în baza căruia se puteau emite bilete la ordin care să reprezinte plăţi din contul SC L D SRL în contul societăţii lui C A din Italia. Această sumă de bani reprezenta datoria pe care SC L D SRL o avea faţă de societatea comercială italiană I C O, întrucât aceasta din urmă furnizase părţii vătămate mai multe utilaje necesare producerii de peleţi. Pentru a da credibilitate faptelor mincinoase prezentate, inculpata i-a trimis prin „banca” lui C A cinci bilete la ordin completate personal de către ea, prin care aceasta obligă SC L D SRL să plătească societăţii din Italia administrată de către CA, suma de 550.000 de euro în perioada 31.03.2008–15.06.2008 (vol.II, filele nr. 106, respectiv 133-135).
La sfârşitul lunii martie, C A a intenţionat să introducă primul bilet la ordin în valoare de 100.000 euro la banca din Italia pentru decontare, însă inculpata l-a convins să-l retragă întrucât au fost probleme cu încasarea banilor care nu au intrat nici până la acea dată în cont.
Reprezentantul părţii vătămate, C A a mai relatat organelor de urmărire penală că, văzând că suma de bani nu intră în cont, a solicitat din nou explicaţii inculpatei, însă aceasta a motivat în mod mincinos că BANCA. este cea vinovată de neintrarea în contul părţii vătămate a sumei de 100 000 de euro, şi că reprezentanţii acesteia în mod intenţionat nu virează sumele de bani, astfel încât inculpata l-a asigurat că va face o cerere de chemare în judecată pentru rezolvarea problemei. Astfel, pentru a-l convinge pe CA că litigiul cu banca respectivă este real, inculpata a redactat în fals o cerere de ordonanţă preşedinţială împotriva BĂNCII (vol.II-fila 278), prin care se solicita Judecătoriei … să oblige aşa zisa „pârâtă” „la plata imediată a sumelor ordonate în data de 22.04.2008”. Pentru a da o aparenţă licită cererii, inculpata a recunoscut că a scanat un document original care purta ştampila registraturii Judecătoriei … cu data de 10 iunie 2008 şi termen la 10.06.2008, acoperind textul documentului, după care pe hârtia astfel obţinută a inserat conţinutul dorit. De altfel, cu ocazia efectuării percheziţiei domiciliare, s-au identificat 4 documente xerocopiate, care aveau doar antetul care apare şi pe cererea de ordonanţă preşedinţială şi pe care s-a introdus textul ordonanţei. (vol.II, filele 161-164).
Tot în luna iunie a anului 2008, în urma unor neînţelegeri apărute cu asociatul S V, care nu ar fi remis suma de 1000 de euro inculpatei (sumă ce ar fi aparţinut părţii vătămate), ceilalţi asociaţi din cadrul SC L D S.R.L. au luat hotărârea excluderii celui dintâi din societate, inculpata oferindu-se să întocmească o cerere de excludere din societate, pe care, de asemenea, a falsificat-o şi prezentat-o lui C A. Pe această cerere apare înscrisă referinţa dosarului nr. … şi ştampila registraturii Tribunalului …, elemente adăugate de către inculpată prin scanare de pe o întâmpinare depusă tot de către aceasta în numele …., unde inculpata era angajată în mod real (vol.II, filele 47,54). În urma verificărilor efectuate pe portalul instanţelor de judecată, s-a constatat că numărul dosarului arătat mai sus are ca şi obiect contestaţie decizie de sancţionare, părţi fiind … şi numitul I G ( vol. II, fila nr. 52). Atât cererea de excludere din societate, cât şi întâmpinarea, au fost găsite asupra inculpatei în momentul prezentării la organele de poliţie.
În luna iulie 2008, reprezentantul părţii vătămate SC L D SRL, numitul C A a venit la … pentru a verifica care este stadiul procesului cu BANCA moment în care inculpata i-a precizat că a discutat cu reprezentanţii BĂNCII şi că a ajuns la o rezolvare pe cale amiabilă a litigiului şi că ar trebui să se mai deplaseze la Bucureşti pentru rezolvarea situaţiei. Pentru această deplasare la Bucureşti, inculpata a solicitat şi primit de la partea vătămată suma de 1200 euro, spunându-i totodată că din data de 04.08.2008 urmează să lucreze cu Banca ….
Pentru a-l determina pe C A ca societatea pe care o reprezintă să renunţe la aşa-zisul proces civil împotriva BĂNCII inculpata a găsit o nouă modalitate ingenioasă de a-l menţine în eroare pe acesta. Astfel, inculpata a cerut ajutorul martorului L C (fost învinuit în cauză) pentru a-l convinge pe asociatul său, martorul R C (de asemenea fost învinuit în cauză), să se prezinte la o întâlnire cu cetăţeanul italian, adică cu C A, unde să se recomande ca fiind un reprezentant al unei instituţii din Bucureşti şi care să determine partea vătămată să renunţe la procesul cu BANCA. Martorul L C a acceptat propunerea inculpatei, întrucât avea interesul de a primi cât mai rapid o parte din comisionul de 10% din suma finanţată, comision negociat încă de la început împreună cu inculpata şi cu numitul S V. Acest este dovedit de documentele în sistem electronic (găsite în urma efectuării percheziţiei informatice asupra laptop-ului inculpatei), care conţin discuţii din luna iulie 2008, purtate prin intermediul programului „Messenger”, între inculpata Z R (cu id „a i”), respectiv martorii L C (cu id „L C”) şi R C ( id-ul „c h”).
Din discuţiile purtate între cei trei (vol.II, filele 429-445), se poate observa că inculpata a urmărit să le inducă şi celor doi martori ideea că tranşa de 100.000 de euro a fost încasată de către partea vătămată şi că este necesar să-l convingă pe reprezentantul acestuia să renunţe la procesul cu BANCA., motivându-le că, în caz contrar, reprezentanţii băncii vor sesiza parchetul pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală de către inculpată şi C A, iar consecinţa ar fi aceea că proiectul de finanţare ar fi sistat. În cele din urmă, inculpata l-a convins pe martorul R C, care era asociat într-o societate comercială cu martorul L C (şi pe care CA nu îl cunoştea), să accepte să se întâlnească la Cluj cu C A, ocazie cu care să se prezinte a fi şef cabinet parlamentar având numele de M C, sens în care să prezinte şi o legitimaţie falsă. În acest sens, martorul R C a declarat că inculpata i-a trimis prin e-mail o legitimaţie cu poza lui, solicitându-i să o folosească în momentul în care se va întâlni cu C A.
La data de 12.07.2008 , C A s-a întâlnit la Cluj cu inculpata Z R şi cu martorul R C, pe care inculpata l-a prezentat ca fiind şef de cabinet parlamentar, având numele M C, prezentând în acest sens şi o legitimaţie. Martorul i-a spus lui C A că are cunoştinţă despre proiectul de finanţare depus la guvern, solicitându-i să renunţe la procesul cu BANCA., întrucât banca urmează să se vândă şi dacă se va afla despre proces, există posibilitatea să i se retragă licenţa, convingându-l astfel să renunţe la cererea de chemare în judecată formulată, astfel cum rezultă din declaraţiile lui C A şi ale inculpatei.
Pe laptop-ul inculpatei, s-au găsit două modele în format A4 de legitimaţie pe care este imprimată poza martorului R C şi care atestă în mod nereal că acesta ar face parte din Parlamentul României-Camera Deputaţilor, ca fiind şef cabinet parlamentar (vol.II, fila nr. 486,487) . Fiindu-i prezentată spre recunoaştere această legitimaţie de organele de urmărire penală, reprezentantului părţii vătămate, C A, acesta a precizat că legitimaţia respectivă i-a fost prezentată de către R C într-un bar din Mall-ul din Cluj unde s-au întâlnit în cursul lunii iulie. Totodată acesta a afirmat că legitimaţia i-a fost prezentată în interiorul unui portmoneu iar dimensiunile erau similare cu cele ale unei cărţi de identitate.
Pentru a-i crea convingerea reprezentantului părţii vătămate că acea întâlnire de la Cluj a produs urmările dorite, inculpata a mai falsificat o hotărâre a Băncii, din data de 28.07.2008, din conţinutul căreia rezultă că urmează a se efectua plata de 100.000 euro plus dobânzile aferente (vol.II, fila 256,257,260). Acest document oficial a fost contrafăcut de inculpată, întrucât în contul SC L D nu a intrat niciodată acea sumă de 100.000 de euro, iar această hotărâre a BĂNCII a fost găsită în calculatorul personal al inculpatei, precum şi cu ocazia efectuării percheziţiei domiciliare, în mai multe exemplare, fiecare prezentând suprapuneri de text şi corecturi.
După ce inculpata l-a convins pe C A să deschidă un alt cont pentru societate la Banca din Oradea, pentru a nu mai colabora cu cei de la BANCA, care, potrivit inculpatei, ar fi dat dovadă de neseriozitate, reprezentantul părţii vătămate a relatat organelor de urmărire penală că inculpata Z a început să inventeze tot felul de scuze mincinoase prin care să motiveze neîncasarea fondurilor europene, conform cărora plata s-ar fi făcut prin Banca şi că s-ar fi greşit documentul de virare a banilor etc. Conform extraselor de cont, se observă că în perioada 24.06.2008 – 08.09.2008 inculpata a ridicat din contul părţii vătămate de la Banca, suma de 3.725 lei, pe care ea nu o poate justifica.
Prima persoană care a sesizat unele aspecte cu privire la activitatea infracţională complexă a inculpatei, a fost martorul S V, care, la data de 24.06.2008, a formulat o sesizare Ministerului Economiei şi Finanţelor, arătând că inculpata Z R acţionează în dezinteresul societăţii L D SRL, şi că nu respectă programul de finanţare, în sensul că deturnează fondurile puse la dispoziţie de către instituţia căreia i s-a adresat. (vol.II, fila 273). Astfel, şi din cuprinsul acestei cereri, rezultă că martorul S V nu a săvârşit acte de complicitate la infracţiunile reţinute în sarcina inculpatei, aşa cum aceasta din urmă a susţinut în apărarea sa prin declaraţiile date în faza de urmărire penală.
În urma verificărilor făcute la Banca, C A a constatat personal că în contul societăţii nu au intrat banii de la Uniunea Europeană, astfel că acesta a chestionat-o din nou pe inculpată pe această temă, moment în care inculpata a recunoscut întreaga activitate infracţională de înşelăciune, printr-un email adresat acestuia la data de 30.09.2008 (vol. III, fila 29).
Astfel, inculpata a recunoscut că nu a fost aprobat nici un proiect de finanţare deoarece în luna septembrie 2007 acesta a fost respins, şi că luna octombrie 2008 ar urma să se prezinte din nou cu proiectul la o comisie. De asemenea, la data de 04.10.2008, în municipiul Timişoara, inculpata a participat la o întâlnire cu martorii C-J N, V F, U I şi cu C A, ocazie cu care a recunoscut faptul că nu a întocmit nici un proiect pentru obţinerea de fonduri europene în numele S.C. L D S.R.L. şi că a falsificat mai multe înscrisuri prin care atesta că proiectul este în desfăşurare. Toţi martorii arătaţi mai sus confirmă recunoaşterea inculpatei, (vol. I, filele 35, 45-48, 61-63). Martora V F a mai declarat că inculpata a dus-o pe atât pe ea cât şi pe U I la domiciliul acesteia din … unde le-a arătat pe calculatorul său legitimaţia pe care ea a falsificat-o şi cu ajutorul căreia R C s-a dat a fi o altă persoană şi anume M C.
După acea întâlnire de la Timişoara, inculpata a semnat în aceeaşi zi o declaraţie pe proprie răspundere în faţa avocatului A C prin care recunoaşte că a prejudiciat SC L D SRL şi pe C A cu suma de 45.000 de euro, bani pe care se obligă să îi restituie (vol.III, fila nr. 4).
Cu toate acestea, din probatoriul administrat în cauză instanţa reţine că prejudiciul cauzat părţilor vătămate C A, ca persoană fizică, respectiv SC L D SRL prin mandatar C A, se ridică la suma de aproximativ 150.000 lei.
Astfel, inculpata a ridicat pe parcursul activităţii infracţionale, din conturile societăţii SC L D SRL deschise la BANCA, şi Banca … în total sumele de 19.625 lei şi 15.500 euro, conform extraselor de conturi depuse la dosar.
De asemenea, partea vătămată C A i-a trimis prin … inculpatei suma totală de 8.000 de euro, conform extraselor de cont. În data de 12.05.2008 partea vătămată C A a alimentat contul personal al inculpatei cu suma de 1.000 lei, în luna iulie i-a remis, prin intermediul martorului S V, suma de 3.000 de euro şi de asemenea, în toată această perioadă partea vătămată C A i-a predat inculpatei în numerar suma de 8.000 de euro pentru diferite cheltuieli invocate de inculpată în legătură cu proiectul. Totodată, C A a mai achitat un comision de 1200 de euro în momentul în care a fost introdus la plată unul din biletele la ordin pe care inculpata i le-a remis părţii vătămate cu menţiunea că, prin intermediul acestora, se vor încasa fondurile europene.
Deşi iniţial inculpata nu a recunoscut toate aceste sume de bani, în momentul efectuării confruntării cu reprezentantul părţii vătămate, a precizat că a beneficiat de acei bani, cu menţiunea că nu ştie cuantumul total al sumelor primite în numerar. Inculpata a justificat că aceste sume au fost cheltuite pentru deplasări în ţară, pentru traduceri ale documentelor trimise de către partea vătămată şi plăţi către diferite instituţii, afirmaţii în sprijinul cărora inculpata nu poate prezenta documente justificative. Iniţial inculpata a declarat că o parte din aceste sume au reprezentat plata serviciilor prestate pentru administrarea SC L D, însă în momentul confruntării a recunoscut că această înţelegere nu s-a materializat (vol.I, filele 124-125). Totodată, aceasta a mai susţinut, într-o declaraţie anterioară confruntării, că banii au fost folosiţi şi pentru plata contabilului societăţii, lucru infirmat de către martorul B S (expert contabil), aceasta declarând că inculpata nu i-a achitat contravaloarea serviciilor prestate pentru SC L D, lucru pe care l-a făcut partea vătămată în cursul lunii octombrie 2008, Tot martora B S arată că inculpata i-a trimis un mesaj prin care a rugat-o să-i spună părţii vătămate că de fapt i-a plătit serviciile până în luna iulie, situaţie de fapt nereală.
2. În data de 07.10.2008 partea vătămată O P, din …, a formulat plângere penală împotriva inculpatei Z R-N prin care solicită tragerea acesteia la răspundere penală întrucât l-a indus şi menţinut în eroare cu ocazia încheierii unui contract având ca şi obiect obţinerea de fonduri europene.
Astfel, în luna august 2008, între inculpată şi partea vătămată O R P s-a încheiat verbal un contract de consultanţă pentru obţinerea de fonduri europene în vederea construirii unei pensiuni şi a unui restaurant, iar în schimbul unui comision de 11.600 lei plus 900 de euro, aceasta urma să întreprindă toate demersurile necesare obţinerii de fonduri europene, folosindu-se în acest sens de cunoştinţele avute în domeniu. Deşi aceştia s-au înţeles ca banii încasaţi să fie facturaţi, inculpata a amânat această situaţie până la data de 06.10.2008, moment în care a înmânat părţii vătămate un CD conţinând informaţii generale în domeniul solicitat (Ghidul beneficiarului,Norme de autorizare pentru pensiuni etc.) situaţie care a determinat pe acesta să solicite restituirea banilor remişi, întrucât el ştia că aceste informaţii se pot obţine gratuit pe internet. A doua zi, respectiv 07.10.2008, inculpata i-a remis părţii vătămate 5 cinci ordine de plată care atestau în mod nereal plăţi către diferite instituţii şi care reprezentau contravaloarea serviciilor prestate, iar ultimul ordin dovedea că i-ar fi restituit suma încasată iniţial de 11.600 lei, prin virament bancar în contul părţii vătămate deschis la Banca … ( a se vedea ordinul de plată nr.41-vol.I, fila 105). Partea vătămată a declarat că avut dubii cu privire la veridicitatea afirmaţiilor făcute de către inculpată, cât şi cu privire la restituirea sumelor de bani, fapt pentru care a făcut verificări atât telefonic cât şi personal la banca …, constatând că operaţiunile bancare prezentate de către inculpată nu au existat (vol.I, fila 103-104).
Conform extraselor de cont (vol.I, fila 100), se observă că în contul personal al inculpatei deschis la Banca …, a fost virată de către soţia părţii vătămate, O T I, în data de 21.08.2008, în trei tranşe, suma de 11.957 lei,. Partea vătămată a declarat că această sumă de bani a fost virată din contul soţiei sale în vederea obţinerii unor informaţii privitoare la accesarea fondurilor (vol.I, fila 103).
Fiind audiată pe parcursul urmăririi penale, inculpata a recunoscut că a falsificat ordinele de plată, inclusiv prin aplicarea unei ştampile cu menţiunea „intrat bancă plătit” confecţionată de către ea, tocmai pentru a induce în eroare partea vătămată şi pentru a-i crea falsa reprezentare că banii au fost viraţi în contul bancar indicat( vol.I, filele 113,114). Faptul că ordinele de plată sunt false rezultă şi din verificarea extraselor de cont pentru contul personal al inculpatei deschis la Banca …, observându-se că în datele de 22.08.2008 şi 24.08.2008, aceasta nu a făcut plăţi către „M.I.M.M.C.T.P.L., O.N.R.C. şi Inst. Nat. De Statistică şi A.N.O.F.M.” şi că în data de 07.10.2008, nu a restituit suma de 11.627, 20 lei părţii vătămate.
3. La data de 17.10.2008, numitul G I, în calitate de manager al societăţii comerciale E D S.R.L., a depus o plângere penală, prin intermediul căreia a sesizat faptul că inculpata Z R-N a înşelat societatea respectivă, cu ocazia încheierii unui contract de consultanţă, producând un prejudiciu de 9. 877 lei.
În urma efectuării cercetărilor, a rezultat că, în data de 01.09.2007, în reprezentarea S.C. V C S.R.L., inculpata Z R N a încheiat un contract de consultanţă cu reprezentantul S.C. E D S.R.L. cu sediul social în …, str. …, nr. …, jud. …, având C.U.I. …, obiectul contractului fiind „studiu de fezabilitate – fonduri nerambursabile fabrică de mobilă şi accesorii” iar preţul serviciilor prestate şi al lucrărilor efectuate fiind de 12.803 lei (vol.I, fila nr. 73-76). Chiar dacă obiectul contractului nu este elocvent, atât inculpata cât şi partea vătămată au declarat că înţelegerea dintre ei consta inclusiv în întocmirea proiectului pentru obţinerea fondurilor structurale europene şi depunerea acestuia pentru aprobare. La punctul 4.3 din contract, se prevede că decontarea cheltuielilor făcute în numele beneficiarului se face pe bază de decont însoţit de acte justificative legale, iar la punctul 4.4 sunt enumerate cheltuielile rambursabile şi anume cheltuieli de deplasare, cheltuieli de cazare şi diurna.
În aceeaşi zi, inculpata a şi emis factura nr. … către SC E D SRL în valoare de 9877 lei, reprezentând informări studiu de fezabilitate(ONRC, C.E.E.P.I.- fila nr.98), care a fost achitată după doar două zile de către partea vătămată prin ordinul de plată nr. … (fila nr.78).
În data de 01.10.2007, inculpata a mai emis o factură către S.C. E D S.R.L., având numărul … pentru suma de 5644, 17 lei, reprezentând informări studiu de fezabilitate (ANOFM, INS, MMAP, MMSSF, MECID, M.F.P.-vol.I, fila 79), însă această factură nu a mai fost achitată de partea vătămată. Pentru a-i crea falsa reprezentare părţii vătămate că aceasta se şi ocupă de întocmirea unui studiu de fezabilitate şi a unui proiect de finanţare nerambursabilă, în scopul de a-l determina să plătească şi cea de-a 2-a factură, inculpata a trimis prin fax părţii vătămate, la data de 12 octombrie 2007, 6 ordine de plată care atestau în mod nereal că societatea administrată de către inculpată a făcut plăţi către instituţiile arătate în cele două facturi (vol.I, filele nr. 81-86). Inculpata a recunoscut că nu a făcut acele plăţi, declaraţie care se coroborează cu verificarea extraselor de cont ale S.C. V C S.R.L. pentru contul deschis la Banca …, cont indicat de către inculpată în acele ordine de plată. Totodată, inculpata le-a prezentat o adresă aparţinând Ministerului Finanţelor Publice prin care se comunică că s-a acordat aviz favorabil în vederea întocmirii proiectului pentru obţinerea finanţării, adresă falsificată de către inculpată, având antetul M.F.P., ştampila instituţiei şi semnătura directorului adjunct al Direcţiei Juridice, „V N”, la fel ca şi la contractul de finanţare nerambursabilă falsificat în dauna SC L D SRL. (vol.II, fila 96 ). De altfel, inculpata a şi recunoscut că această adresă a falsificat-o prin xerocopierea unei adrese originale având alt conţinut, pe care apoi l-a acoperit, lăsând doar antetul şi semnătura cu ştampila, după care a introdus copia făcută la imprimantă şi a listat noul text (vol.I, fila 118).
În urma unor verificări efectuate de către reprezentantul părţii vătămate, acesta a realizat că de fapt că inculpata nu a întreprins nici un demers în vederea efectuării contraprestaţiei la care s-a obligat în momentul încheierii contractului.
4. În urma plângerii penale a numitei M C sub aspectul săvârşirii infracţiunii de înşelăciune în contracte, prev. de art. 215 al.1 şi 3 C.pen. de către inculpata Z R, s-au stabilit următoarele:
În cursul lunii noiembrie 2007, în reprezentarea S.C. V C S.R.L., inculpata Z R N a încheiat un contract de consultanţă cu reprezentanta S.C. N I S.R.L. …, administrator M C, obiectul contractului fiind obţinerea de fonduri europene pentru construirea unei fabrici de panificaţie şi patiserie.
În luna decembrie partea vătămată i-a achitat inculpatei suma de 7.200 lei conform chitanţelor nr. 1988905/ 13.12.2007 şi 1988906/14.12.2007 (vol.I, fila 95), urmând ca aceasta să-i emită factură, lucru care nu s-a mai concretizat în cele din urmă.
Inculpata a motivat reprezentantei părţii vătămate că suma de bani este necesară pentru plata unor avize şi informări către diferite ministere, precum şi pentru întocmirea studiului de fezabilitate. Partea vătămată i-a mai remis inculpatei suma de circa 2.400 de lei în numerar, însă inculpata recunoaşte că a primit doar 1.000 de lei, în total 8.000 lei. În prima declaraţie dată în cauză (fila 118), inculpata a declarat că a primit doar circa 6.200 lei, însă în momentul în care s-a făcut confruntare între cele 2 părţi, aceasta a declarat că a primit 8.000 lei, în timp ce reprezentanta părţii vătămate a susţinut că i-a remis în total suma de 9.000 lei (vol.I, filele 126-127). Inculpata recunoaşte că nu a efectuat nici un demers concret în vederea întocmirii proiectului de finanţare stabilit în contract, însă şi-a motivat inacţiunea prin aceea că asociaţii părţii vătămate nu s-au hotărât asupra tipului fabricii pe care doreau să o construiască. Ipoteza este confirmată în parte de către M C, care a declarat că ultima discuţie cu inculpata a avut-o în luna septembrie 2008, comunicându-i atunci că se doreşte construirea doar a unei fabrici de patiserie, urmând ca toate detaliile să fie stabilite după ce unul dintre asociaţii părţii vătămate se va întoarce din Italia. Această indecizie a asociaţilor părţii vătămate nu-i conferă însă inculpatei posibilitatea de a solicita şi primi o sumă importantă de bani, în condiţiile în care, la mai bine de 9 luni de zile, nu a efectuat nici un serviciu pentru care a fost plătită, pe care ştia de altfel, de la bun început, că nu îl va putea efectua, inculpata neavând calificarea profesională necesară de a acorda consultanţă economico-juridică în materie de obţinere fonduri structurale europene.
5. În data de 31.08.2007, acţionând în calitate de administrator al S.C. V C S.R.L., inculpata Z R N a încheiat un contract de consultanţă cu reprezentantul S.C. S S.R.L. cu sediul social în …, nr. …, jud. …, având C.U.I. .., reprezentată de către S C, (inculpata fiindu-i prezentată de martorul S V), obiectul contractului fiind „ întocmire studiu de fezabilitate – finanţare nerambursabilă fabrică de textile neţesute şi articole din acestea”, iar preţul serviciilor prestate şi al lucrărilor efectuate fiind de 6.603 lei (vol.II, filele 172-175). Din declaraţiile inculpatei şi ale reprezentantului părţii vătămate, rezultă că înţelegerea dintre ei consta inclusiv în întocmirea proiectului pentru obţinerea fondurilor europene şi depunerea acestuia pentru aprobare.
În data de 05.09.2007, inculpata a emis factura nr. … către S.C. S S.R.L. în valoare de 9877 lei (vol.II, fila 177), reprezentând informări studiu de fezabilitate (ONRC, C.E.E.P.I.), care a fost achitată de către partea vătămată cu ordin de plată în data de 11.09.2007, în contul SC V C deschis la BANCA…. Inculpata a motivat reprezentantului părţii vătămate că suma de bani este necesară pentru plata unor avize şi informări către diferite ministere (vol.I, fila 88-89).
Potrivit aceluiaşi scenariu, ca şi în cazul actelor materiale de înşelăciune reţinute la punctele 1, 2 şi 3, inculpata i-a trimis reprezentantului părţii vătămate mai multe ordine de plată false, care atestau în mod nereal plăţi efectuate către diferite instituţii, solicitându-i acestuia plata lor, întrucât plăţile respective fuseseră făcute din contul SC V C SRL.
În urma unor verificări efectuate de către reprezentantul părţii vătămate, acesta a realizat că de fapt că inculpata nu a întreprins nici un demers în vederea efectuării contraprestaţiei la care s-a obligat în momentul încheierii contractului şi că a fost înşelat de aceasta, motiv pentru care nu i-a mai achitat acesteia nici o sumă de bani.
În drept, faptele săvârşite de către inculpata Z R N, care, în baza aceleiaşi rezoluţiuni infracţionale, în perioada iulie 2007 – octombrie 2008, acţionând în calitate de asociat unic şi administrator S.C. V C S.R.L., a indus şi menţinut în eroare părţile vătămate, anume C A, ca persoană fizică, S.C. L D S.R.L. prin mandatar C A, S.C.E D S.R.L., S.C. S S.R.L., S.C. N S.R.L. şi persoana fizică O R P, cu ocazia încheierii unor contracte de consultanţă economico-juridică pentru obţinerea de fonduri structurale europene nerambursabile, asigurându-le pe acestea că va întreprinde toate demersurile necesare obţinerii acestor fonduri, menţinându-le apoi în eroare prin întocmirea, respectiv prezentarea de documente falsificate de către aceasta, atât înscrisuri sub semnătură privată cât şi înscrisuri oficiale (bilete la ordin, extrase de cont, adrese către diferite instituţii bancare şi răspunsuri, ordine de plată, contract de finanţare nerambursabilă, răspunsuri de la Ministerul Economiei şi Finanţelor, cereri de chemare în judecată şi cereri de renunţare la judecată care poartă în fals ştampila de la registratura instanţelor respective), cu ajutorul cărora aceasta a indus reprezentanţilor părţilor vătămate ideea că proiectele respective se află în plină desfăşurare, producându-le părţilor vătămate un prejudiciu total de aproximativ 187.000 lei, întrunesc elementele constitutive ale infracţiunilor de înşelăciune (5 acte materiale), faptă prev. de art. 215 alin. 1, 2 şi 3 cu aplicarea art. 41 alin. 2 C.pen.; fals în înscrisuri sub semnătură privată, prev. de art. 290 al. 1 cu aplicarea art. 41 alin. 2 C.pen.; fals în înscrisuri oficiale, prev. de art. 288 al. 1 C.pen., cu aplicarea art. 41 alin. 2 C.pen. şi uz de fals, prev. de art. 291 C.pen., cu aplicarea art. 41 alin. 2 C.pen., toate cele patru infracţiuni fiind săvârşite în concurs real, prev.de art. 33 lit. a C.pen.
Cu privire la infracţiunile prev. de art.288 al. 1 şi 290 al. 1 Cod penal, instanţa urmează să dispună schimbarea încadrării juridice, în condiţiile în care prin rechizitoriu s-au reţinut prevederile art.290 Cod penal şi 288 Cod penal. Constatând vinovăţia inculpatei cu privirea la toate infracţiunile pentru care a fost trimisă în judecată, instanţa, în baza art. 215 alin.1, 2 şi 3 C.pen. cu aplicarea art. 41 alin. 2, art. 42 Cod penal, o va condamna pentru săvârşirea infracţiunii de înşelăciune în formă continuată, la o pedeapsă de 3 ani şi 2 luni închisoare.
În baza art. 334 Cod procedură penală, instanţa va schimba încadrarea juridică a faptei din art. 290 Cod penal cu aplic. art. 41 alin. 2 Cod penal, în art. 290 alin. 1 Cod penal cu aplic. art. 41 alin. 2 Cod penal, după care în baza art. 290 alin. 1 Cod penal, cu aplic. art. 41 alin. 2, art. 42 Cod penal o va condamna pe aceeaşi inculpată, pentru comiterea infracţiunii de fals în înscrisuri sub semnătură privată, la o pedeapsă de 5 luni închisoare
În baza art. 334 Cod procedură penală, instanţa va schimba încadrarea juridică a faptei din art. 288 Cod penal cu aplic. art. 41 alin. 2 Cod penal, în art. 288 alin. 1 Cod penal, cu aplic. art. 41 alin. 2 Cod penal, după care în baza art. 288 alin. 1 Cod penal, cu aplic. art. 41 alin. 2, art. 42 Cod penal o va condamna pe aceeaşi inculpată, pentru comiterea infracţiunii de fals în înscrisuri oficiale, la o pedeapsă de 5 luni închisoare
În baza art. 291 Cod penal, cu aplic. art. 41 alin. 2, art. 42 Cod penal instanţa o va condamna pe aceeaşi inculpată, pentru comiterea infracţiunii de uz de fals, la o pedeapsă de 4 luni închisoare
Infracţiunile fiind în concurs real, instanţa, în baza art. 33 lit. a) Cod penal, 34 alin. 1 lit. b) Cod penal, va contopi pedepsele, va aplica pedeapsa cea mai grea, de 3 ani şi 2 luni închisoare, la care va mai adăuga un spor de 2 luni închisoare, astfel că inculpata Z R N va executa, prin privare de libertate, pedeapsa rezultantă de 3 ani şi 4 luni închisoare
În baza art. 71 alin. 2 Cod penal, instanţa va interzice inculpatei exercitarea drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a, lit.b) şi lit. c) Cod penal (interzicerea dreptului de a desfăşura activitatea de administrator într-o societate comercială), pe durata executării pedepsei, ca pedeapsă accesorie.
De asemenea, în baza art. 65 alin. 1 Cod penal rap. la art. 64 alin. 1 lit. c) Cod penal, instanţa va aplica inculpatei Z R N pedeapsa complementară a interzicerii dreptului de a ocupa funcţia de administrator al unei societăţi comerciale pe o perioadă de 4 ani, după executarea pedepsei principale.
În baza art. 88 Cod penal va deduce din pedeapsă durata reţinerii şi arestului preventiv de la 07.10.2008 până la 30.01.2009.
La individualizarea pedepselor aplicate în cauză instanţa a avut în vedere criteriile generale prev. de art.72 Cod penal, faptele comise de inculpată şi pericolul social concret al acestora, activitatea infracţională complexă a inculpatei, îndreptată spre inducerea în eroare a persoanelor cu care a intrat în contact în vederea dobândirii unor sume de bani care ar fi trebuit să reprezinte avansuri pentru întocmirea de proiecte în scopul obţinerii de fonduri nerambursabile, cuantumul ridicat al prejudiciului, aproximativ 187.000 lei, nerecuperat până în prezent, pe de altă parte s-a avut în vedere circumstanţele personale ale inculpatei, cunoscută fără antecedente penale, recunoaşterea parţială a faptelor, împrejurarea că inculpata a fost cea care „s-a autodenunţat”, în legătură cu faptele reţinute la pct. 1, în sensul că din proprie iniţiativă şi înainte ca faptele sale să fie aduse la cunoştinţa organelor de urmărire penală, inculpata a recunoscut, la Timişoara, în faţa părţii vătămate C A şi a altor persoane că, de fapt, nu a fost aprobat nici un proiect, că proiectul depus în luna septembrie 2007 a fost respins, că a falsificat în acest sens mai multe înscrisuri care atestau în mod nereal că proiectul ar fi în plină desfăşurare, astfel că informaţiile oferite de inculpată au ajutat organele de anchetă în desfăşurarea urmăririi penale.
În aceste condiţii instanţa a aplicat inculpatei pedepse cu închisoarea îndreptate totuşi spre minimul special prevăzut de lege, apreciind totodată că pedeapsa rezultantă trebuie executată de inculpată în regim privativ de libertate pentru atingerea scopului preventiv şi educativ al pedepsei.
Faptele de genul celor comise de inculpată nu fac decât să aducă întârzieri majore în absorbţia fondurilor europene şi să provoace o stare de incertitudine printre personale care doresc accesarea acestor fonduri sau chiar să le provoace pagube atât de mari încât să nu mai poată solicita astfel de fonduri. Prin urmare apreciem că o eventuală pedeapsă cu suspendarea executării sub supraveghere, cum a solicitat inculpata, nu ar face decât să încurajeze pe viitor săvârşirea unor astfel de fapte.
Sub aspectul laturii civile a cauzei instanţa constată că în cursul urmăririi penale partea vătămată, SC l D SRL, prin mandatar C A, s-a constituit parte civilă în cauză cu suma de 45.000 de euro reprezentând prejudiciul material, şi cu suma de 400.000 de euro, reprezentând „daune”, astfel cum rezultă din plângerea penală înregistrată la IPJ … la 07.10.2008.
Totodată, în cursul urmăririi penale s-a mai constituit parte civilă în nume propriu C A cu suma de 45.000 euro, reprezentând daune materiale şi 10.000 euro reprezentând daune morale - fila 39 dosar u.p..
Partea civilă C A, în nume propriu a formulat aceleşi pretenţii civile şi în faţa instanţei prin constituirea de parte civilă depusă la fila 42 dosar.
Totodată, în faţa instanţei de judecată s-a mai constituit parte civilă şi societatea I C O, prin administrator C A, care a solicitat suma de 200.000 euro , reprezentând cheltuieli de acordarea a creditului ipotecar pe care firma a fost nevoită să îl acceseze în vederea achiziţionării utilajelor necesare linei tehnologice de producere rumeguş şi pentru a transporta aceste utilaje în România precum şi deprecierea valorică şi materială a acestor utilaje trimise în România pentru a fi achiziţionate de SC L D SRL; contravaloarea drumurilor făcute în România de reprezentantul societăţii în vederea realizării afacerii – fila 43 dosar instanţă.
Pe de altă parte, s-a stabilit că prejudiciul cauzat de către inculpată părţii vătămate O R P, cu ocazia comiterii infracţiunilor reţinute în sarcina sa, se ridică la suma de 11.627, 20 lei şi 908 euro, partea vătămată constituindu-se parte civilă în cauză cu aceste sume. În faţa instanţei partea civilă O R P şi-a menţinut pretenţiile civile solicitate iniţial arătând în şedinţa publică din 08.05.2009 că mai solicită în plus suma de 100 euro reprezentând timpul pierdut şi costurile deplasării de la … la … pentru a se prezenta la proces.
În ceea ce priveşte partea vătămată SC. E D S.R.L., aceasta a fost prejudiciată de inculpată cu suma de suma de 9.877 lei, partea vătămată constituindu-se parte civilă în cauză cu această sumă.
Prejudiciul efectiv cauzat de către inculpată părţii vătămate SC N I S.R.L., cu ocazia comiterii infracţiunilor reţinute în sarcina sa, este de de 9.000 de lei, partea vătămată constituindu-se parte civilă în cauză cu suma de 9.600 lei.
De asemenea, inculpata a cauzat un prejudiciu părţii vătămate S.C. S S.R.L. cu ocazia comiterii infracţiunilor reţinute în sarcina sa, în cuantum de 3.332 lei, partea vătămată constituindu-se parte civilă în cauză cu această sumă.
În cursul cercetării judecătoreşti, la solicitarea părţilor civile CA şi I C O s-a dispus efectuarea unei expertize tehnice având ca obiectiv stabilirea deprecierii valorice a utilajelor achiziţionate de I C O reprezentată de CA şi trimise către SC L D SRL la indicaţiile inculpatei Z R, de la momentul trimiterii acestora până la momentul reintrării în posesie - 25.05.2010.
Prin raportul de expertiză tehnică judiciară înregistrat sub nr…. la Biroul de Expertize Judiciare din cadrul Tribunalului …, s-a stabilit de expert că deprecierea valorică a utilajelor analizate este de 106.750 euro conform coloanei 10 din anexa 1, expertul precizând că evaluarea s-a făcut în euro, deoarece şi facturile prezentate au fost tot în euro.
Se constată că deprecierea valorică a acestor utilaje astfel cum a fost stabilită de expert se compune din cuantumul amortizării consumate, în sumă de 85.761 euro şi uzură de 25% pentru depozitarea sub cerul liber, respectiv 20.989 euro – fila 283 dosar instanţă.
Inculpata a susţinut în apărarea sa, prin aşa zisele obiecţiuni la raportul de expertiză, că evaluarea utilajelor în discuţie a fost făcută de expert strict după valoarea facturilor emise de I C O, administrată de C A către SC L D SRL prin mandatar C A, deşi evaluarea trebuia făcută raportat la preţul de catalog al acestor utilaje de la firma producătoare sau în baza facturilor cu care I C O a cumpărat aceste utilaje. Celelalte apărări şi obiecţiuni legale de concluziile raportului de expertiză sunt depuse la filele 351-352 dosar instanţă.
Independent de aceste obiecţiuni ale inculpatei care în fapt constituie apărări de fond şi care nu sunt susţinute cu înscrisuri doveditoare ci doar afirmate, instanţa apreciază că, referitor la suma de 106.750 euro stabilită de expert ca depreciere valorică a utilajelor în discuţie, nu există legătură directă de cauzalitate între faptele inculpatei Z R, astfel cum au fost reţinute mai sus şi deprecierea valorică a acestor utilaje, pentru a-i putea fi imputată inculpatei. Prin urmare instanţa nu va putea reţine la cuantumul despăgubirilor civile dovedite această sumă stabilită de expert.
Aşadar, se va reţine că prejudiciul cauzat părţilor vătămate C A, ca persoană fizică, respectiv SC L D SRL prin mandatar C A, se ridică la suma de aproximativ 150.000 lei.
Astfel, aşa cum s-a arătat mai sus- fapta de la pct.1, inculpata Z R a ridicat pe parcursul activităţii infracţionale, din conturile societăţii SC L D SRL deschise la BANCA, şi Banca … în total sumele de 19.625 lei şi 15.500 euro, conform extraselor de conturi depuse la dosar, sume care vor fi acordate cu titlu de despăgubiri civile în favoarea SC L D SRL prin mandatar C A.
De asemenea, instanţa reţine că partea vătămată C A i-a trimis prin … inculpatei suma totală de 8.000 de euro, conform extraselor de cont de la dosar.
În data de 12.05.2008 partea vătămată C A a alimentat contul personal al inculpatei cu suma de 1.000 lei, în luna iulie i-a remis, prin intermediul martorului S V, suma de 3.000 de euro şi de asemenea, în toată această perioadă partea vătămată C A i-a predat inculpatei în numerar suma de 8.000 de euro pentru diferite cheltuieli invocate de inculpată în legătură cu proiectul. Totodată, C A a mai achitat un comision de 1200 de euro în momentul în care a fost introdus la plată unul din biletele la ordin pe care inculpata i le-a remis părţii vătămate cu menţiunea că, prin intermediul acestora, se vor încasa fondurile europene. Rezultă că inculpata a primit în total de la partea civilă C A ca persoană fizică, separat de sumele de bani plătite în numele SC L D SRL, sumele de 20.200 euro şi 1000 lei. Toate aceste sume de bani au fost solicitate şi primite de inculpată în legătură cu aşa-zisul contract de finanţare nerambursabilă care, în fapt, nu a fost niciodată aprobat, deci cheltuielile invocate de inculpată sunt nejustificate iar aceste sume de bani se impune a fi restituite părţilor civile.
Deşi iniţial inculpata nu a recunoscut toate aceste sume de bani, în momentul efectuării confruntării cu reprezentantul părţii vătămate, a precizat că a beneficiat de acei bani, cu menţiunea că nu ştie cuantumul total al sumelor primite în numerar.
În consecinţă, în soluţionarea laturii civile a cauzei instanţa, în baza art. 14, 15 şi 346 Cod procedură penală, raportat la art. 998 şi art.1003 Cod civil din 1864, în vigoare la data comiterii faptelor ilicite cauzatoare de prejudicii, va admite în parte acţiunea civilă formulată de părţile civile C A şi SC L D SRL, astfel că va obliga inculpata Z R N, în solidar cu partea responsabilă civilmente S C V C SRL, să plătească părţii civile C A, sumele de 20.200 euro şi 1000 lei despăgubiri civile, iar părţii civile SC L D SRL, prin mandatar CA, sumele de 15.500 euro şi 19.625 lei despăgubiri civile, respingând restul pretenţiilor ca nedovedite.
Instanţa va respinge daunele morale solicitate de partea civilă C A, apreciind că prin faptele comise de inculpată nu s-a cauzat nici un prejudiciu moral părţii civile, prejudiciu care să justifice acordarea de daune morale.
Pe de altă parte, pentru motivele mai sus arătate, instanţa va respinge ca nefondate despăgubirile civile solicitate de partea civilă I C O, prin administrator C A.
În baza art. 14, 15 şi 346 Cod procedură penală, raportat la art. 998 şi art. 1003 Cod civil din 1864 instanţa va obliga inculpata Z R N, în solidar cu partea responsabilă civilmente SC V C SRL, să plătească părţii civile O R P sumele de 11.627,20 lei şi 908 euro despăgubiri civile, părţii civile SC E D SRL suma de 9877 lei despăgubiri civile, părţii civile SC N I SRL suma de 9000 lei despăgubiri civile şi părţii civile SC S SRL suma de 3302 lei despăgubiri civile.
Va respinge ca nedovedite restul pretenţiilor civile formulate de părţile civile O R P (diferenţa de 1000 euro solicitată în faţa instanţei, reprezentând timpul pierdut şi costurile deplasării de la … la … pentru a se prezenta la proces, aceste cheltuieli nefiind dovedite) şi SC N I SRL (diferenţa de 600 lei este nedovedită, partea civilă solicitând în total 9600 lei, deşi prejudiciul efectiv ce i-a fost cauzat este de 9000 lei). .
În baza art. 357 alin. 2 lit. c) Cod procedură penală instanţa va menţine măsura sechestrului asigurător asupra bunurilor mobile şi imobile ale inculpatei, măsură dispusă în cauză prin încheierea din data de 19.06.2009.
În altă ordine de idei instanţa, în baza art.348 teza a II-a Cod procedură penală, va declara ca fiind false şi va dispune anularea în întregime a următoarelor înscrisuri: ,,contract de finanţare nerambursabilă,, (filele 10-13 vol.II u.p.) având trecute de inculpată în fals ca părţi Ministerul Economiei şi Finanţelor şi SC L D SRL, ordinele de plată care atestă în mod nereal plăţi efectuate de inculpată sau de societatea administrată de inculpată către diferite instituţii respectiv atestă nereal restituirea unor sume de bani în conturile părţilor vătămate (filele 105,106 vol.I ,filele 79-83, filele 14-17-22 dosar u.p.vol II); a celor cinci bilete la ordin completate în fals şi trimise de inculpată, prin …, părţii vătămate C A şi prin care aceasta obligă SC L D SRL să plătească către I C O suma totală de 550.000 euro (filele 106, 133, 134,135 dosar u.p.vol. II şi fila 102 vol. III); a adreselor falsificate de inculpată şi adresate către diferite instituţii bancare (BANCA. şi BANCA…-Agenţia …) şi răspunsurile acestor instituţii (filele 359, 360, 361 vol. II dosar u.p.); a ,,adresei,, întocmită în fals de inculpată folosind antetul Ministerului Finanţelor Publice în care se face referire la Ordinul nr. 1742 din 14.11.2007 a aceluiaşi minister şi adresată părţii vătămate SC L D SRL (filele 483,484 dosar u.p. vol.II); a extraselor de cont folosite de inculpată şi care atestă nereal existenţa unor sume de bani în conturile unor societăţi comerciale (filele 26,27, 97, dosar u.p.vol.II) ; a înscrisului numit ,, dispoziţie/ declaraţie de plată externă,, completat şi datat în fals de inculpată cu data de 22.04.2008 (fila 24 dosar u.p.vol II), a ,,Hotărârii adoptate de Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor BĂNCII. în şedinţa din data de 28 iulie 2008,, falsificată de inculpată, din care rezultă în mod nereal că s-ar fi aprobat efectuarea plăţii către SC L D SRL a sumei de 100.000 euro precum şi a penalităţilor de întârziere (filele 256-258, 259, 260, 261-264, vol.II dosar u.p).; a legitimaţiei emisă sub antetul Parlamentul României-Camera Deputaţilor, pe numele C M şi având aplicată în fals de inculpată fotografia numitului RC (fila 486,487, vol. II. Dosar u.p.); cerere de excludere din societate a asociatului S V, având în fals ştampila registraturii Tribunalului …, cu data de 6.06.2008 (filele 54, 55 dosar u.p.vol.II) ; cerere de retragere a cererii de chemare în judecată a BĂNCII, având în fals ştampila registraturii Judecătoriei … cu data de 15.07.2008 (filele 266 -267 vol.II dosar u.p.), cerere de ordonanţă preşedenţială, având în fals ştampila registraturii Judecătoriei … cu data de 10.06.2008, (fila 278 vol.II dosar u.p.) iar în baza art.118 al 1 lit.a) Cod penal va dispune confiscarea acestora în favoarea statului.
În baza art. 118 alin. 1 lit. b) Cod penal instanţa va confisca în favoarea statului unitatea centrală calculator PC cu seria SV2042H, fără accesorii, cu carcasă metalică culoare gri; laptop marca ACER, model Aspire7720Z, ICK 70, seria 73905739216, fără accesorii, carcasă material plastic culoare neagră; ştampila autotuşantă, model COLOP PRINTER S260, cu data reglabilă, cu amprenta ,, INTRARE BANCĂ, data, PLĂTIT,, culoare alb şi negru, toate fiind depuse la Camera de Corpuri Delicte a IPJ … conform dovezii seria AT nr. 0006477 din 15.12.2008.
În baza art. 191 alin. 3 Cod procedură penală, instanţa va obliga inculpata, în solidar cu partea responsabilă civilmente SC V C SRL să plătească statului 3000 lei cheltuieli judiciare.


PENTRU ACESTE MOTIVE,
ÎN NUMELE LEGII
HOTĂRĂŞTE:

I.În baza art. 215 alin.1, 2 şi 3 C.pen. cu aplicarea art. 41 alin. 2, art. 42 Cod penal, condamnă pe inculpata Z R N, fiica lui … şi …, ns. la … în …, jud. …, cetăţenie română, studii 12 clase, consilier actuar la …, are un copil minor, dom. în com. …, sat …, nr. …, jud. Bihor, cu reşedinţa în …, …, nr. …, ., ap. …, jud. …, C.N.P. …, fără antecedente penale, pentru săvârşirea infracţiunii de înşelăciune în formă continuată, la o pedeapsă de :
3 ani şi 2 luni închisoare
II.În baza art. 334 Cod procedură penală, schimbă încadrarea juridică a faptei din art. 290 Cod penal cu aplic. art. 41 alin. 2 Cod penal, în art. 290 alin. 1 Cod penal cu aplic. art. 41 alin. 2 Cod penal.
În baza art. 290 alin. 1 Cod penal, cu aplic. art. 41 alin. 2, art. 42 Cod penal condamnă pe aceeaşi inculpată, pentru comiterea infracţiunii de fals în înscrisuri sub semnătură privată, la o pedeapsă de:
5 luni închisoare
III.În baza art. 334 Cod procedură penală, schimbă încadrarea juridică a faptei din art. 288 Cod penal cu aplic. art. 41 alin. 2 Cod penal, în art. 288 alin. 1 Cod penal, cu aplic. art. 41 alin. 2 Cod penal.
În baza art. 288 alin. 1 Cod penal, cu aplic. art. 41 alin. 2, art. 42 Cod penal condamnă pe aceeaşi inculpată, pentru comiterea infracţiunii de fals în înscrisuri oficiale, la o pedeapsă de:
5 luni închisoare
IV.În baza art. 291 Cod penal, cu aplic. art. 41 alin. 2, art. 42 Cod penal condamnă pe aceeaşi inculpată, pentru comiterea infracţiunii de uz de fals, la o pedeapsă de:
4 luni închisoare
În baza art. 33 lit. a) Cod penal, 34 alin. 1 lit. b) Cod penal, contopeşte pedepsele, aplică pedeapsa cea mai grea, de 3 ani şi 2 luni închisoare, la care adaugă un spor de 2 luni închisoare, astfel că inculpata Z R N execută, prin privare de libertate, pedeapsa rezultantă de:
3 ani şi 4 luni închisoare
În baza art. 71 alin. 2 Cod penal, interzice inculpatei exercitarea drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a, lit.b) şi lit. c) Cod penal (interzicerea dreptului de a desfăşura activitatea de administrator într-o societate comercială), pe durata executării pedepsei, ca pedeapsă accesorie.
În baza art. 65 alin. 1 Cod penal rap. la art. 64 alin. 1 lit. c) Cod penal, aplică inculpatei Z R N pedeapsa complementară a interzicerii dreptului de a ocupa funcţia de administrator al unei societăţi comerciale pe o perioadă de 4 ani, după executarea pedepsei principale.
În baza art. 88 Cod penal deduce din pedeapsă durata reţinerii şi arestului preventiv de la 07.10.2008 până la 30.01.2009.
În baza art.348 teza a II-a Cod procedură penală, declară ca fiind false şi dispune anularea în întregime a următoarelor înscrisuri: ,,contract de finanţare nerambursabilă,, având trecute de inculpată în fals ca părţi Ministerul Economiei şi Finanţelor şi SC L D SRL, ordinele de plată care atestă în mod nereal plăţi efectuate de inculpată sau de societatea administrată de inculpată către diferite instituţii respectiv atestă nereal restituirea unor sume de bani în conturile părţilor vătămate; a celor cinci bilete la ordin completate în fals şi trimise de inculpată, prin …, părţii vătămate C A şi prin care aceasta obligă SC L D SRL să plătească către I C O suma totală de 550.000 euro; a adreselor falsificate de inculpată şi adresate către diferite instituţii bancare (BANCA.şi BANCA …-Agenţia …) şi răspunsurile acestor instituţii; a ,,adresei,, întocmită în fals de inculpată folosind antetul Ministerului Finanţelor Publice în care se face referire la Ordinul nr. 1742 din 14.11.2007 a aceluiaşi minister şi adresată părţii vătămate; a extraselor de cont folosite de inculpată şi care atestă nereal existenţa unor sume de bani în conturile unor societăţi comerciale; a înscrisului numit ,, dispoziţie/ declaraţie de plată externă,, completat şi datat în fals de inculpată cu data de 22.04.2008, a ,,Hotărârii adoptate de Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor BĂNCII … S.A. în şedinţa din data de 28 iulie 2008,, falsificată de inculpată, din care rezultă în mod nereal că s-ar fi aprobat efectuarea plăţii către SC L D SRL a sumei de 100.000 euro precum şi a penalităţilor de întârziere; a legitimaţiei emisă sub antetul Parlamentul României-Camera Deputaţilor, pe numele C M şi având aplicată în fals de inculpată fotografia numitului R C, cerere de excludere din societate a asociatului S V, având în fals ştampila registraturii Tribunalului …, cu data de 6.06.2008 ; cerere de retragere a cererii de chemare în judecată a BĂNCII …, având în fals ştampila registraturii Judecătoriei … cu data de 15.07.2008, cerere de ordonanţă preşedenţială, având în fals ştampila registraturii Judecătoriei … cu data de 10.06.2008, iar în baza art.118 al 1 lit.a) Cod penal dispune confiscarea acestora în favoarea statului.
În baza art. 118 alin. 1 lit. b) Cod penal confiscă în favoarea statului unitatea centrală calculator PC cu seria SV2042H, fără accesorii, cu carcasă metalică culoare gri; laptop marca ACER, model Aspire7720Z, ICK 70, seria 73905739216, fără accesorii, carcasă material plastic culoare neagră; ştampila autotuşantă, model COLOP PRINTER S260, cu data reglabilă, cu amprenta ,, INTRARE BANCĂ, data, PLĂTIT,, culoare alb şi negru, toate fiind depuse la Camera de Corpuri Delicte a IPJ … conform dovezii seria AT nr. 0006477 din 15.12.2008.
În baza art. 14, 15 şi 346 Cod procedură penală, raportat la art. 998 şi art. 1003 Cod civil din 1864, admite în parte acţiunea civilă formulată de părţile civile C A şi SC L D SRL, astfel că obligă inculpata Z R N, în solidar cu partea responsabilă civilmente SC V C SRL, să plătească părţii civile C A, sumele de 20.200 euro şi 1000 lei despăgubiri civile, iar părţii civile SC L D SRL, prin mandatar C A, sumele de 15.500 euro şi 19.625 lei despăgubiri civile, respingând restul pretenţiilor ca nedovedite.
Respinge daunele morale solicitate de partea civilă C A.
Respinge ca nefondate despăgubirile civile solicitate de partea civilă I C O, prin administrator C A.
În baza art. 14, 15 şi 346 Cod procedură penală, raportat la art. 998 şi art. 1003 Cod civil din 1864 obligă inculpata Z R N, în solidar cu partea responsabilă civilmente SC V C SRL, să plătească părţii civile O R P sumele de 11.627,20 lei şi 908 euro despăgubiri civile, părţii civile SC E D SRL suma de 9877 lei despăgubiri civile, părţii civile SC N I SRL suma de 9000 lei despăgubiri civile şi părţii civile SC S SRL suma de 3302 lei despăgubiri civile.
Respinge ca nedovedite restul pretenţiilor civile formulate de părţile civile O R P şi SC N I SRL.
În baza art. 357 alin. 2 lit. c) Cod procedură penală menţine măsura sechestrului asigurător asupra bunurilor mobile şi imobile ale inculpatei, măsură dispusă în cauză prin încheierea din data de 19.06.2009.
În baza art. 191 alin. 3 Cod procedură penală, obligă inculpata, în solidar cu partea responsabilă civilmente SC V C SRL să plătească statului 3000 lei cheltuieli judiciare.
Cu drept de recurs la Curtea de Apel… în 10 zile de la pronunţare cu procurorul, cu părţile civile C A şi I C O şi cu inculpata şi de la comunicare cu partea responsabilă civilmente şi cu celelalte părţi vătămate şi civile.
Pronunţată în şedinţa publică din….