"nimeni nu e mai presus de lege"

Secţia I (Plângerea nr. 28.871/1995)
PUBLICATĂ ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 279 din 30 mai 2001

În cauza Constantinescu împotriva României,
Curtea Europeană a Drepturilor Omului (secţia I), constituită în Camera formată din următorii judecători:
doamna W. Thomassen, preşedinte,
domnul L. Ferrari Bravo,
domnul Gaukur Jorundsson,
domnul R. Turmen,
domnul J. Casadevall,
domnul B. Zupancic, judecători,
domnul Ş. Beligrădeanu, judecător ad-hoc,
şi domnul M. O'Boyle, grefier al secţiei,
după ce a deliberat în Camera de Consiliu, în zilele de 21 martie şi 6 iunie 2000,
a pronunţat următoarea hotărâre, adoptată azi, 27 iunie 2000:

PROCEDURA

1. La 27 iulie 1999 şi la 11 septembrie 1999 cetăţeanul român Mihail Constantinescu (reclamantul) şi Comisia Europeană a Drepturilor Omului (Comisia) au sesizat Curtea, în termenul de trei luni prevăzut de fostele articole 32 alin. 1 şi 47 din convenţie.
2. La originea cauzei se află plângerea (nr. 28.871/1995) formulată împotriva României la 4 aprilie 1995 de către domnul Constantinescu, Comisia fiind sesizată în temeiul fostului articol 25 din Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale (convenţia). Reclamantul a invocat încălcarea dreptului la libertatea de exprimare, garantat de art. 10 din convenţie, încălcare datorată condamnării pentru săvârşirea infracţiunii de calomnie. A mai invocat lipsa unui proces echitabil şi deci o încălcare a art. 6 alin. 1 din convenţie, precum şi încălcarea dreptului la libertatea de asociere, garantat de art. 11 din convenţie.
La 23 octombrie 1997 Comisia a declarat cererea admisibilă numai cu privire la încălcarea dreptului la libertatea de exprimare şi la lipsa unui proces echitabil. În raportul din 19 aprilie 1999 (fostul articol 31 din convenţie) Comisia a constatat în unanimitate că a existat o încălcare a art. 6 alin. 1 şi că nu a existat o încălcare a art. 10 (21 de voturi împotriva a 7 voturi).
3. Reclamantul, care a beneficiat de ajutor judiciar, este reprezentat în faţa Curţii de către domnul Dinu, avocat în Baroul Bucureşti (România).
Guvernul român (Guvernul) este reprezentat de agentul său care funcţionează în cadrul Ministerului Justiţiei, doamna Rizoiu.
4. În urma intrării în vigoare a Protocolului nr. 11 la data de 1 noiembrie 1998 şi conform art. 5 alin. 4 din protocol, coroborat cu art. 100 alin. 1 şi art. 24 alin. 6 din regulamentul Curţii (regulamentul), Marea Cameră a hotărât la 7 iulie 1999 trimiterea cauzei spre examinare uneia dintre camerele constituite în cadrul secţiilor Curţii.
5. Conform art. 52 alin. 1 din regulament, preşedintele Curţii, domnul L. Wildhaber, a repartizat ulterior cauza secţiei I. Camera, constituită în cadrul secţiei menţionate mai sus, îi includea cu drepturi depline pe domnul C. Bîrsan, judecător ales pentru România [art. 27 alin. 2 din convenţie şi art. 26 alin. 1 lit. a) din regulament], şi pe domnul J. Casadevall, care a preluat preşedinţia secţiei în cadrul deliberărilor din data de 21 martie 2000, şi implicit preşedinţia Camerei [art. 12 şi art. 26 alin. 1 lit. a) din regulament]. Ceilalţi membri desemnaţi au fost domnul L. Ferrari Bravo, domnul G. Jorundsson, domnul R. Turmen, doamna W. Thomassen şi domnul R. Maruste [art. 26 alin. 1 lit. b) din regulament].
Ulterior, domnul Bîrsan a formulat cerere de abţinere, deoarece participase la examinarea cauzei în cadrul Comisiei (art. 28 din regulament). În consecinţă, Guvernul l-a desemnat în calitate de judecător ad-hoc pe domnul Şerban Beligrădeanu (art. 27 alin. 2 din convenţie şi art. 29 alin. 1 din regulament). La data de 6 iunie 2000 doamna W. Thomassen a preluat preşedinţia secţiei şi implicit a Camerei [art. 12 şi art. 26 alin. 1 lit. a) din regulament]. Domnul Maruste, din motive personale, a fost înlocuit de domnul M. Zupancic [art. 24 alin. 5 lit. b) şi art. 28 din regulament].
6. Reclamantul şi Guvernul au depus câte un memoriu la data de 6 şi, respectiv, la data de 9 noiembrie 1999.
7. Aşa cum a decis Camera, la data de 21 martie 2000 a avut loc audierea în şedinţă publică la Palatul Drepturilor Omului de la Strasbourg.
Au fost prezenţi la audiere:
- din partea Guvernului:
- doamna R. Rizoiu,
agent,
- doamna C. Tarcea, Ministerul Justiţiei,
- domnul T. Corlăţean, Ministerul Afacerilor Externe,
consilieri;
- din partea reclamantului:
- domnul C. Dinu, avocat în Baroul Bucureşti,
avocat.
Domnul Dinu şi doamnele Rizoiu şi Tarcea au prezentat concluzii orale în faţa Curţii.

ÎN FAPT

I. Circumstanţele cauzei
8. La data de 8 iunie 1992 adunarea generală a Sindicatului Învăţământului Preuniversitar din Sectorul 2 Bucureşti (în continuare, sindicatul) a procedat la alegerea noii conduceri. Reclamantul a fost ales preşedinte.
9. La data de 29 iunie 1992 sindicatul a introdus o plângere împotriva cadrelor didactice A.P. şi R.V., foste casiere, şi M.M., fosta lideră a sindicatului, învinuindu-le pentru săvârşirea infracţiunilor de delapidare, înşelăciune şi furt în paguba avutului obştesc. Sindicatul a arătat că la preluarea funcţiilor de către noua conducere persoanele menţionate mai sus au refuzat să restituie bunurile şi documentele contabile ale sindicatului, folosindu-le pentru înfiinţarea unei noi organizaţii sindicale.
10. Printr-o adresă din data de 2 octombrie 1992 reclamantul a solicitat, în numele sindicatului, informaţii de la Parchetul Municipiului Bucureşti cu privire la desfăşurarea anchetei, dar nu a primit nici un răspuns. Printr-o nouă scrisoare din data de 9 decembrie 1992 reclamantul şi-a reînnoit demersul pe lângă parchet, plângându-se şi de ritmul lent de desfăşurare a anchetei penale. Şi această scrisoare a rămas fără răspuns.
11. La data de 8 februarie 1993 procurorul a dispus scoaterea de sub urmărire penală a lui A.P., R.V. şi M.M. Soluţia a fost comunicată la data de 18 ianuarie 1994 doar părţilor vătămate.
12. În anul 1993 reclamantul, în calitate de lider al sindicatului, a chemat-o în judecată pe R.V. la Judecătoria Sectorului 2 Bucureşti, solicitând obligarea acesteia, în temeiul art. 998 şi 999 din Codul civil, privind răspunderea civilă delictuală, să restituie sindicatului suma de 170.000 lei, reprezentând cotizaţii sindicale.
13. La o dată neprecizată reclamantul a avut o discuţie cu un ziarist, discuţie în cursul căreia şi-a exprimat nemulţumirea cu privire la desfăşurarea greoaie a cercetărilor penale. La data de 23 martie 1993 în ziarul "Tineretul Liber" a fost publicat următorul articol:
<<Sindicatul Învăţământului Preuniversitar din Sectorul 2, afiliat la Federaţia Sindicatelor Autonome ale Învăţământului Preuniversitar din România, este cel mai "rău" sindicat, fiindcă se bate cu toată lumea pentru respectarea legii şi pentru drepturile cadrelor didactice. Aşa susţine preşedintele său, prof. Mihail Constantinescu, de la liceul "Mihail Sadoveanu", explicând: "Am dat în judecată Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti pentru nerespectarea contractului colectiv de muncă; procesul este fixat pentru 29 aprilie. Pregătim darea în judecată a poliţiei şi a procuraturii, implicate în acţiuni antisindicale, de tergiversare a cercetării penale în cazul unor delapidatori - V.R., P.A., M.M., profesoare în sectorul 2, împotriva cărora avem mărturii scrise şi recunoaşterea a două dintre ele că au asupra lor bani ai sindicatului pe care nu i-au predat. Acţiunile antisindicale sunt premeditate (...).>>
14. La data de 22 aprilie 1993 A.P., R.V. şi M.M. au sesizat Judecătoria Sectorului 3 Bucureşti cu o plângere penală prin care reclamantul era acuzat de săvârşirea infracţiunii de calomnie.
15. Dezbaterile au avut loc la data de 25 februarie 1994. Instanţa, în complet de judecător unic, a pronunţat hotărârea la data de 18 martie 1994.
16. După ce a audiat reclamantul, părţile vătămate, pe cei 6 martori propuşi de acuzare şi 3 propuşi de apărare, judecătorul a hotărât achitarea reclamantului. S-a constatat că la data apariţiei articolului în discuţie cele 3 cadre didactice erau cercetate penal pentru săvârşirea infracţiunii de furt în dauna avutului public şi că soluţia de scoatere de sub urmărirea penală nu le-a fost comunicată decât după apariţia articolului, adică la 18 ianuarie 1994. În plus, judecătorul a arătat că au existat anumite sume de bani aparţinând sindicatului care nu au fost predate la timp de părţile vătămate, din diferite motive. Prin urmare, instanţa a considerat că reclamantul nu avusese intenţia de a calomnia pe cele 3 cadre didactice, ci a adus la cunoştinţă publicului că sindicatul urma să cheme în judecată poliţia şi procuratura, acuzate de tergiversarea cercetărilor.
17. A.P., R.V. şi M.M. au declarat recurs. Tribunalul Bucureşti a admis recursul, a casat hotărârea din 18 martie 1994 şi a reţinut cauza spre rejudecare.
18. Dezbaterile au avut loc la data de 26 septembrie 1994. Din totalitatea documentelor puse la dispoziţie Curtea nu a putut să stabilească cu certitudine dacă instanţa a permis avocatului reclamantului să pledeze. Totuşi în concluziile scrise a arătat că reclamantul acţionase în numele sindicatului, că scopul urmărit era acela de a reconstitui patrimoniul sindicatului şi că noua organizaţie sindicală creată de cadrele didactice fusese declarată ilegală de justiţie. A făcut referire la declaraţiile martorilor audiaţi la fond, din care se puteau deduce neglijenţa celor 3 cadre didactice în administrarea patrimoniului sindicatului, precum şi refuzul lor de a restitui anumite sume de bani şi documente. A subliniat că, deşi articolul nu a relatat în mod fidel declaraţiile făcute ziaristului, reclamantul nu dorea să se angajeze într-un proces împotriva presei.
19. Reclamantul, deşi a fost prezent, nu a fost audiat de instanţă. Nu a fost administrată nici o altă probă. Încheierea de şedinţă nu menţiona participarea la dezbateri a procurorului, care se pare că ar fi cerut achitarea reclamantului, ci consemna doar faptul că s-a dat cuvântul avocaţilor părţilor.
20. Pronunţarea deciziei s-a amânat la data de 3 octombrie 1994 şi apoi la 10 octombrie 1994. Pronunţarea a avut loc la această din urmă dată, în absenţa reclamantului şi a avocatului său. Instanţa a constatat că reclamantul a avut intenţia să aducă atingere onoarei şi reputaţiei celor 3 cadre didactice, încălcând astfel art. 206 din Codul penal, deoarece şi-a exprimat punctul de vedere în presă după ce procuratura a dispus scoaterea de sub urmărire penală la 8 februarie 1993. Tribunalul a mai reţinut că după această dată reclamantul s-a deplasat la instituţiile în care erau angajate A.P., R.V. şi M.M., acuzându-le că au fugit cu banii sindicatului.
21. Reclamantul a fost condamnat pentru săvârşirea infracţiunii de calomnie la o amendă penală de 50.000 lei şi la plata sumei de 500.000 lei către fiecare dintre cele 3 cadre didactice, cu titlu de despăgubiri pentru prejudiciul moral cauzat.
22. La data de 19 octombrie 1994 reclamantul a declarat apel împotriva deciziei tribunalului. Curtea de Apel Bucureşti, prin decizia din 18 noiembrie 1994, a respins apelul ca inadmisibil, constatând că hotărârea atacată nu era susceptibilă de a fi atacată cu apel.
23. La o dată neprecizată reclamantul a plătit celor 3 cadre didactice sumele la care fusese condamnat. La 28 martie 1995 a achitat amenda penală în cuantum de 50.000 lei.
24. La o dată necunoscută reclamantul a formulat un memoriu prin care a solicitat procurorului general de pe lângă Curtea Supremă de Justiţie să introducă recurs în anulare împotriva hotărârii din 10 octombrie 1994.
25. La data de 26 mai 1995 reclamantului i s-a comunicat faptul că soluţia este legală şi temeinică şi că nu este cazul să se declare recurs în anulare.
26. Prin încheierea de şedinţă din 28 ianuarie 1997 Tribunalul Bucureşti, examinând cauza din oficiu în camera de consiliu, a îndreptat erorile materiale strecurate în încheierea din 26 septembrie 1994 şi în hotărârea din 10 octombrie 1994.
27. În ceea ce priveşte încheierea de şedinţă din 26 septembrie 1994 tribunalul a dispus menţionarea faptului că la dezbateri a participat procurorul L.S. care, prin concluziile scrise depuse la dosar, a solicitat admiterea recursului declarat de părţile vătămate şi condamnarea reclamantului la o pedeapsă cu amendă penală pentru săvârşirea infracţiunii de calomnie, precum şi obligarea acestuia la plata despăgubirilor civile pentru prejudiciul moral cauzat. S-a mai consemnat faptul că la termenul din 26 septembrie 1994 inculpatului i s-a acordat ultimul cuvânt.
28. Instanţa a decis, de asemenea, rectificarea hotărârii din 10 octombrie 1994, în sensul că pronunţarea a fost amânată de la 3 octombrie la 10 octombrie 1994, cu participarea procurorului de şedinţă L.S.
29. Părţile nu au fost citate şi nu au fost prezente la şedinţa din camera de consiliu din 28 ianuarie 1997.
30. Printr-o sentinţă din 12 martie 1997 Judecătoria Bucureşti a admis cererea de acordare de despăgubiri civile, introdusă în anul 1993 de către sindicat împotriva lui R.V., şi l-a obligat pe acesta din urmă să restituie suma de 170.000 lei, precum şi dobânzile legale aferente sumei. Instanţa a reţinut că între 1990 şi 1992 R.V. fusese trezorierul sindicatului şi că în această calitate a încasat suma de 170.000 lei reprezentând cotizaţiile membrilor sindicatului. Instanţa a arătat, de asemenea, că după plecarea sa din funcţie R.V. a refuzat să restituie sindicatului documentele ce dovedeau depunerea în bancă a sumei menţionate, suma neputând fi recuperată.
31. La data de 6 ianuarie 1998, la cererea Comisiei Guvernul a transmis o copie de pe condica de şedinţe din 3 şi 10 octombrie 1994. Acest document menţionează numai amânarea pronunţărilor pentru 3 şi 10 octombrie 1994, precum şi soluţia pronunţată.
32. Prin scrisoarea din 14 decembrie 1998 Guvernul a informat Comisia că nu se putea transmite şi o copie de pe caietul grefierului cuprinzând menţiunile din şedinţa publică din data de 26 septembrie 1994, deoarece, în aplicarea Ordinului ministrului justiţiei nr. 991/C/1993, acestea sunt păstrate doar pe o perioadă de 3 ani.
33. La data de 11 decembrie 1998 procurorul general de pe lângă Curtea Supremă de Justiţie a introdus recurs în anulare împotriva deciziei din 10 octombrie 1994. El a cerut achitarea reclamantului, motivând că în speţă nu erau întrunite elementele constitutive ale infracţiunii de calomnie.
34. La audierea din 21 martie 2000 Guvernul a prezentat Curţii decizia din 4 februarie 2000 a Curţii Supreme de Justiţie, prin care s-a admis recursul în anulare introdus de procurorul general împotriva deciziei din 10 octombrie 1994. Curtea Supremă de Justiţie a casat decizia Tribunalului Bucureşti şi, după rejudecare, a respins recursurile declarate de cele 3 părţi vătămate, constatând că nu sunt întrunite elementele constitutive ale infracţiunii de calomnie.
35. Guvernul a prezentat, de asemenea, Curţii copia de pe o adresă din 6 martie 2000 prin care Judecătoria Sectorului 3 Bucureşti a solicitat Administraţiei financiare a sectorului 3 restituirea către reclamant a sumei de 50.000 lei, reprezentând amenda achitată de reclamant în urma condamnării sale din 10 octombrie 1994.

II. Legea internă aplicabilă

A. Codul penal
36. Dispoziţiile aplicabile din Codul penal sunt următoarele:

ART. 206
"Afirmarea ori imputarea în public, prin orice mijloace, a unei fapte determinate privitoare la o persoană, care, dacă ar fi adevărată, ar expune acea persoană la o sancţiune penală, administrativă sau disciplinară, ori dispreţului public, se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 3 ani sau cu amendă.
(...)."

ART. 207
"Proba verităţii celor afirmate sau imputate este admisibilă, dacă afirmarea sau imputarea a fost săvârşită pentru apărarea unui interes legitim. Fapta cu privire la care s-a făcut proba verităţii nu constituie infracţiunea de insultă sau calomnie."
37. Dispoziţiile aplicabile din Codul de procedură penală sunt următoarele:

ART. 385^6 ALIN. 2
"Instanţa de recurs examinează cauza numai în limitele motivelor de casare prevăzute (...)."

ART. 385^9
"Hotărârile sunt supuse casării în următoarele cazuri:
(...)
10. instanţa nu s-a pronunţat asupra unei fapte reţinute în sarcina inculpatului prin actul de sesizare sau cu privire la unele probe administrate ori asupra unor cereri esenţiale pentru părţi, de natură să garanteze drepturile lor şi să influenţeze soluţia procesului;
(...)."

ART. 385^15
"Instanţa, judecând recursul, pronunţă una din următoarele soluţii:
(...)
2. admite recursul, casând hotărârea atacată şi (...)
d) dispune rejudecarea de către instanţa de recurs (...)."

ART. 385^16
"Când instanţa de recurs casează hotărârea şi reţine cauza spre rejudecare potrivit art. 385^15 pct. 2 lit. d), se pronunţă şi asupra probelor ce urmează a fi administrate, fixând termen pentru rejudecare.
(...)."

ART. 385^19
"Rejudecarea cauzei după casarea hotărârii atacate se desfăşoară potrivit dispoziţiilor cuprinse în partea specială, titlul II, capitolele I şi II, care se aplică în mod corespunzător."

ÎN DREPT

I. Cu privire la excepţia preliminară a Guvernului
38. La şedinţa publică din 21 martie 2000 Guvernul a susţinut că hotărârea din 4 februarie 2000 a Curţii Supreme de Justiţie prin care reclamantul a fost achitat constituie o recunoaştere "în substanţă a unei eventuale încălcări a convenţiei". În consecinţă, a solicitat Curţii să respingă plângerea, deoarece reclamantul a pierdut calitatea de "victimă".
39. Reclamantul nu a formulat observaţii cu privire la această excepţie.
40. Curtea reaminteşte că "o hotărâre sau o măsură favorabilă, în principiu, nu este suficientă pentru ca reclamantul să piardă calitatea de victimă decât atunci când autorităţile naţionale au recunoscut în mod explicit şi apoi au reparat pentru încălcarea unui drept garantat de convenţie" (Hotărârea Dalban împotriva României [GC] nr. 28.114/95, alin. 44, CEDO 1999 - VI).
41. În speţă Curtea observă că la 4 februarie 2000 Curtea Supremă de Justiţie a admis recursul în anulare introdus de parchet şi a anulat hotărârea de condamnare pe care a invocat-o reclamantul în susţinerea cererii privind încălcarea art. 6 şi 10 (paragraful 34 de mai sus).
42. Curtea constată că prin hotărârea de achitare, pronunţată în urma redeschiderii procedurii, la mai mult de 5 ani de la condamnarea reclamantului printr-o hotărâre definitivă, s-a apreciat că faptei îi lipseşte unul dintre elementele constitutive ale infracţiunii de calomnie, respectiv intenţia. Această hotărâre nu conţine nici o referire la modul în care s-a desfăşurat procedura de judecată la Tribunalul Bucureşti şi nici la criticile reclamantului referitoare la aceasta.
În opinia Curţii, decizia din 4 februarie 2000 a Curţii Supreme de Justiţie nu reprezintă o recunoaştere explicită sau în substanţă a unei încălcări a art. 6 alin. 1 din convenţie şi, în orice caz, nu oferă o reparaţie în sensul jurisprudenţei Curţii.
43. În ceea ce priveşte invocata încălcare a art. 10, chiar presupunând că hotărârea Curţii Supreme de Justiţie ar constitui o recunoaştere în substanţă, curtea apreciază că aceasta nu oferă o reparaţie adecvată în sensul jurisprudenţei sale. Astfel reclamantului nu i-a fost acordată nici o despăgubire pentru condamnare, iar sumele plătite de reclamant celor 3 cadre didactice, cu titlu de daune morale, nu i-au fost restituite. Cât despre amenda penală, Curtea reţine că, deşi de la achitarea acesteia de către reclamant au trecut 5 ani, adresa din 6 martie 2000, trimisă de Judecătoria Sectorului 3 Bucureşti Administraţiei financiare a sectorului 3 Bucureşti, prin care se solicită restituirea sumei respective (paragraful 35 de mai sus), nu are în vedere inflaţia din ultimii ani.
44. În concluzie, Curtea apreciază că reclamantul se poate considera "victimă" în sensul art. 34 din convenţie.

II. Cu privire la pretinsa încălcare a art. 6 alin. 1 din convenţie
45. Reclamantul susţine că nu a beneficiat de un proces echitabil în faţa Tribunalului Bucureşti, fiind încălcat art. 6 alin. 1 din convenţie, care prevede:
"1. Orice persoană are dreptul la judecare în mod echitabil, în mod public şi într-un termen rezonabil a cauzei sale, de către o instanţă independentă şi imparţială, instituită de lege, care va hotărî (...) asupra temeiniciei oricărei acuzaţii în materie penală îndreptate împotriva sa. (...)".
46. Reclamantul a criticat faptul că a fost condamnat de Tribunalul Bucureşti fără ca instanţa să îl audieze. A arătat că tribunalul s-a pronunţat doar în baza pieselor din dosarul judecătoriei, şi anume depoziţiile martorilor şi declaraţia sa, rezumată "în 5 rânduri". În şedinţa publică din 26 septembrie 1994, care ar fi durat "cel mult 4 minute", nici el şi nici avocatul său nu au putut lua cuvântul. Reclamantul mai susţine că menţiunile din încheierea de şedinţă din 26 septembrie 1994 nu sunt reale, deoarece avocatul său nu a putut pleda, permiţându-i-se doar să pună concluzii scrise.
47. Reclamantul contestă şi adevărul menţiunilor făcute în încheierea de rectificare a erorilor materiale din 28 ianuarie 1997, arătând că nu a luat cuvântul la şedinţa publică din 26 septembrie 1994, iar procurorul ar fi cerut achitarea, şi nu condamnarea sa, aşa cum susţine Guvernul pârât. Mai arată că încheierea din 28 ianuarie 1997 nu i-a fost niciodată comunicată, luând cunoştinţă de aceasta numai atunci când i-a fost comunicată de Comisie.
48. În sfârşit, reclamantul se plânge de faptul că decizia din 10 octombrie 1994 a Tribunalului Bucureşti face referire numai la declaraţiile martorilor părţilor vătămate, trecând sub tăcere depoziţiile celor 4 martori propuşi în apărare, esenţiale de altfel, în măsura în care aceştia au afirmat că cele 3 cadre didactice nu au restituit sindicatului banii şi documentele şi că reclamantul fusese împuternicit de către sindicat să le recupereze.
49. Guvernul apreciază că hotărârea de condamnare a reclamantului, pronunţată numai pe baza probelor administrate în primă instanţă, nu încalcă exigenţele unui proces echitabil în sensul art. 6 alin. 1 din convenţie. Acest articol nu impune ca acuzatul să fie audiat nemijlocit de către instanţa de recurs atunci când aceasta trebuie să examineze doar chestiuni de drept. Deşi Tribunalul Bucureşti, în mod teoretic, avea competenţă să examineze atât chestiuni de fapt, cât şi chestiuni de drept, totuşi în cauza de faţă nu trebuia să dispună cu privire la chestiuni de fapt, deoarece situaţia de fapt stabilită de judecătorie nu a fost contestată de părţi. Prin urmare, tribunalul trebuia să se pronunţe numai asupra problemei de drept privind elementele constitutive ale infracţiunii, respectiv existenţa intenţiei de a calomnia. Or, pentru a stabili existenţa acestui element tribunalul nu avea nevoie să îl audieze pe reclamant.
50. În orice caz, susţine Guvernul, reclamantului i s-a acordat ultimul cuvânt, aspect consemnat în încheierea din 28 ianuarie 1997, dată în urma soluţionării cererii de îndreptare a erorilor materiale.
51. De altfel Guvernul contestă afirmaţia reclamantului, în sensul că procurorul a cerut respingerea recursului invocând menţiunile din încheierea din 28 ianuarie 1997, în sensul că procurorul a cerut admiterea recursului şi condamnarea reclamantului. Guvernul apreciază că judecătorii sunt independenţi, iar poziţia procurorului în timpul procesului nu poate influenţa judecătorul.
52. În sfârşit, Guvernul dezminte faptul că avocatul reclamantului nu ar fi luat cuvântul în şedinţa publică din 26 septembrie 1994 şi arată că, în orice caz, avocatul a depus concluzii scrise.
53. Curtea reaminteşte că aplicarea art. 6 într-o cale de atac ordinară diferă în funcţie de specificul procedurii în discuţie; se vor avea în vedere astfel întreaga procedură internă şi rolul pe care îl are instanţa de control judiciar în sistemul naţional de drept. Dacă a avut loc o dezbatere publică în primă instanţă, lipsa acesteia într-o cale de atac poate fi justificată prin particularităţile procedurii în cauză, avându-se în vedere natura sistemului intern de atac, limitele competenţelor atribuite instanţei de control judiciar, modul în care drepturile reclamantului au fost expuse şi apărate efectiv şi în special natura chestiunilor care trebuie soluţionate (Hotărârea Botten împotriva Norvegiei din 19 februarie 1996, Culegere de hotărâri şi decizii, 1996-I, nr. 2, pag. 141, alin. 39).
54. În faţa unei instanţe de control judiciar care se bucură de plenitudine de jurisdicţie art. 6 nu garantează neapărat dreptul la o şedinţă publică, iar în cazul în care o astfel de şedinţă publică a avut loc, nici dreptul de a participa personal la dezbateri (a se vedea, de exemplu, Hotărârea Fejde împotriva Suediei din 29 octombrie 1991, Seria A, nr. 212 - C, pag. 69, alin. 33).
55. În schimb Curtea a hotărât că atunci când o instanţă de control judiciar este competentă să analizeze atât situaţia de fapt, cât şi chestiunile de drept şi să studieze în ansamblu problema vinovăţiei, ea nu poate, din motive ce ţin de echitatea procedurii, să tranşeze asupra chestiunilor respective fără o apreciere nemijlocită a declaraţiilor persoanei care susţine că nu a comis actul considerat ca infracţiune (Hotărârea Ekbatani împotriva Suediei din 26 mai 1988, Seria A, nr. 134, pag. 14, alin. 32).
56. Prin urmare, pentru a stabili dacă a existat o încălcare a art. 6 în speţă Curtea va examina competenţele Tribunalului Bucureşti şi natura problemelor asupra cărora acesta trebuia să se pronunţe.
57. Curtea reaminteşte că în speţă competenţele Tribunalului Bucureşti, ca instanţă de recurs, sunt stabilite prin art. 385^15 şi 385^16 din Codul de procedură penală. Conform art. 385^15, tribunalul, ca instanţă de recurs, nu era obligat să pronunţe o nouă hotărâre pe fond, dar avea această posibilitate. La 10 octombrie 1994 Tribunalul Bucureşti a casat hotărârea din 18 martie 1994 şi a pronunţat o nouă hotărâre pe fond. Faţă de dispoziţiile legale citate mai sus procedura desfăşurată la Tribunalul Bucureşti a fost o procedură complexă, asemănătoare unei proceduri de fond, instanţa analizând atât situaţia de fapt, cât şi problemele de drept. Tribunalul putea fie să confirme achitarea reclamantului, fie să îl condamne, după o examinare completă a problemei vinovăţiei sau a nevinovăţiei, administrând la nevoie noi mijloace de probă (paragraful 37 de mai sus).
58. Curtea constată că în cauză, după ce a casat hotărârea prin care s-a dispus achitarea, Tribunalul Bucureşti s-a pronunţat cu privire la temeinicia acuzaţiei, constatând că inculpatul se face vinovat de săvârşirea infracţiunii de calomnie, fără să îl audieze nemijlocit. Curtea nu poate accepta punctul de vedere al Guvernului, conform căruia este suficient faptul că inculpatului i s-a acordat ultimul cuvânt. Pe de altă parte Curtea subliniază că există diferenţe între susţinerile reclamantului şi ale Guvernului referitoare la faptul acordării cuvântului. Se mai reţine că dreptul acuzatului de a avea ultimul cuvânt are o importanţă semnificativă, dar acest drept nu poate fi confundat cu dreptul de a fi audiat în timpul dezbaterilor de către o instanţă.
59. Prin urmare, Curtea constată că Tribunalul Bucureşti s-a pronunţat cu privire la temeinicia acuzaţiei şi l-a condamnat pe reclamant pentru săvârşirea infracţiunii de calomnie fără ca acesta să fi fost audiat şi fără a i se permite să aducă probe în apărare. Curtea apreciază că tribunalul trebuia să îl audieze pe reclamant având în vedere mai ales faptul că a dispus pentru prima dată condamnarea.
60. Această cerinţă nu a fost satisfăcută, motiv pentru care Curtea constată că a existat o încălcare a art. 6 alin. 1. În aceste condiţii ea nu consideră utilă o examinare suplimentară care să stabilească dacă alte elemente ale procedurii din faţa Tribunalului Bucureşti erau conforme sau nu cu această prevedere.
61. A existat deci o încălcare a art. 6 alin. 1 din convenţie.

III. Cu privire la pretinsa încălcare a art. 10 din convenţie
62. Reclamantul susţine că prin condamnarea sa pentru săvârşirea infracţiunii de calomnie s-a adus atingere dreptului la libertatea de exprimare, garantat de art. 10 din convenţie, care prevede următoarele:
1. Orice persoană are dreptul la libertatea de exprimare. Acest drept cuprinde libertatea de opinie şi libertatea de a primi sau de a comunica informaţii ori idei fără amestecul autorităţilor publice şi fără a ţine seama de frontiere. Prezentul articol nu împiedică statele să supună societăţile de radiodifuziune, de cinematografie sau de televiziune unui regim de autorizare.
2. Exercitarea acestor libertăţi ce comportă îndatoriri şi responsabilităţi poate fi supusă unor formalităţi, condiţii, restrângeri sau sancţiuni prevăzute de lege, care constituie măsuri necesare, într-o societate democratică, pentru securitatea naţională, integritatea teritorială sau siguranţa publică, apărarea ordinii şi prevenirea infracţiunilor, protecţia sănătăţii sau a moralei, protecţia reputaţiei sau a drepturilor altora, pentru a împiedica divulgarea de informaţii confidenţiale sau pentru a garanta autoritatea şi imparţialitatea puterii judecătoreşti.
63. Din punctul de vedere al reclamantului condamnarea sa nu a fost conformă dispoziţiilor art. 10 din convenţie. Pe de o parte, Tribunalul Bucureşti nu i-a permis să dovedească adevărul afirmaţiilor sale. Pe de altă parte, neînceperea urmăririi penale dispuse de parchet faţă de cele 3 cadre didactice şi care nu i-a fost comunicată nu dovedeşte că acestea au restituit banii sindicatului.
64. Guvernul apreciază că hotărârea de condamnare a reclamantului este conformă cerinţelor alin. 2 al art. 10 din convenţie. În primul rând, s-a urmărit protejarea reputaţiei şi a drepturilor altor persoane, deoarece reclamantul afirmase că cele 3 cadre didactice sunt "delapidatoare", deşi nu au fost condamnate pentru săvârşirea acestei fapte. În ceea ce priveşte pedeapsa aplicată, aceasta nu era deloc excesivă, avându-se în vedere suma rezonabilă a amenzii aplicate şi a despăgubirilor acordate.
65. Comisia a apreciat că atingerea adusă dreptului la libertatea de exprimare a fost "necesară într-o societate democratică", deoarece era de preferat ca reclamantul să găsească o altă modalitate de a-şi exprima părerea decât afirmând despre părţile vătămate că sunt "delapidatoare", deşi nu au fost condamnate pentru comiterea acestei fapte.
66. Curtea ia act de faptul că părţile au fost de acord că hotărârea de condamnare pentru săvârşirea infracţiunii de calomnie a reprezentat o atingere adusă libertăţii de exprimare a reclamantului, în sensul art. 10 din convenţie.
67. Urmează deci să se determine măsura în care o asemenea atingere se justifică faţă de prevederile alin. 2 al art. 10, şi anume dacă era "prevăzută de lege", urmărea un scop legitim şi era "necesară" "într-o societate democratică" (Hotărârea Lingens împotriva Austriei din 8 iulie 1986, Seria A, nr. 103, pag. 24 - 25, alin. 34 - 37).
68. Curtea apreciază că atingerea era "prevăzută de lege", aspect necontestat de nimeni din moment ce condamnarea reclamantului se întemeia pe dispoziţiile art. 206 din Codul penal (paragraful 36 de mai sus). Această limitare a urmărit un scop legitim, prevăzut de alin. 2 al art. 10, şi anume protejarea reputaţiei şi a drepturilor altor persoane. Rămâne să se examineze dacă limitarea criticată a fost "necesară într-o societate democratică" pentru atingerea unui astfel de scop.
69. În lumina jurisprudenţei constante a Curţii se va analiza dacă limitarea dreptului la libertatea de exprimare corespundea unei nevoi sociale imperioase, dacă era proporţională cu scopul legitim urmărit şi dacă justificările prezentate de autorităţile naţionale sunt pertinente şi suficiente. Curtea nu are sarcina de a se substitui instanţelor naţionale, ci de a verifica din punctul de vedere al art. 10, faţă de toate circumstanţele cauzei, hotărârile care au fost pronunţate (a se vedea Hotărârea Dalban împotriva României citată mai sus, paragraful 47). Prin urmare, Curtea va examina afirmaţiile ce au constituit obiectul acuzării, având în vedere toate circumstanţele cauzei.
70. Curtea observă că declaraţiile reclamantului conţineau două elemente: criticarea activităţii poliţiei şi parchetului, în sensul că nu au vrut să finalizeze plângerea depusă împotriva lui A.P., R.V. şi M.M., şi afirmaţia că aceste persoane au "delapidat" fondurile sindicatului.
71. Curtea arată că încălcarea dreptului la libertatea de exprimare se referă doar la al doilea element. Tribunalul Bucureşti a avut în vedere atunci când a dispus condamnarea doar termenul folosit de domnul Constantinescu pentru a caracteriza acţiunile celor 3 cadre didactice, termen considerat calomnios, nu şi faptul că reclamantul a făcut unele aprecieri critice cu privire la funcţionarea justiţiei în materie de conflicte sindicale.
72. Chiar dacă aprecierile reclamantului au fost puse în contextul unei dezbateri asupra independenţei sindicatelor şi asupra funcţionării administraţiei justiţiei, vizând deci un interes public, există totuşi anumite limite în exercitarea dreptului său la libertatea de exprimare. În ciuda rolului special pe care l-a avut reclamantul în calitate de reprezentant al unui sindicat, trebuia să acţioneze în limitele stabilite, mai ales cu scopul "protejării reputaţiei sau drepturilor altor persoane", inclusiv a dreptului la prezumţia de nevinovăţie. Prin urmare, trebuie stabilit în ce măsură reclamantul a depăşit limitele admise pentru exprimarea unei opinii critice.
73. În opinia Curţii expresia delapidator desemnează acele persoane care au fost condamnate pentru săvârşirea infracţiunii de delapidare şi era de natură să le ofenseze pe cele 3 părţi vătămate, deoarece nu fuseseră condamnate de nici o instanţă.
74. Curtea apreciază că reclamantul putea să îşi formuleze opiniile critice şi astfel să contribuie la o discuţie publică liberă asupra problemelor sindicale fără a folosi cuvântul "delapidator".
75. În acel moment interesul legitim al statului de a proteja reputaţia celor 3 cadre didactice nu ar fi intrat în conflict cu interesul reclamantului de a contribui la dezbaterea menţionată mai sus.
76. Prin urmare, Curtea este convinsă că motivele invocate de autorităţile naţionale erau "pertinente şi suficiente" în sensul alin. 2 al art. 10.
77. În plus, Curtea constată că, date fiind circumstanţele cauzei, atingerea adusă dreptului la libertatea de exprimare a fost proporţională cu scopul legitim urmărit. Într-adevăr, pedeapsa aplicată de 50.000 de lei amendă penală şi obligarea reclamantului la plata a câte 500.000 lei pentru fiecare cadru didactic, cu titlu de despăgubiri, pentru prejudiciul moral, nu sunt exagerate.
78. Prin urmare, Tribunalul Bucureşti nu a depăşit marja de apreciere permisă autorităţilor naţionale şi se constată că art. 10 nu a fost încălcat.

III. Cu privire la aplicarea art. 41 din convenţie
79. Conform art. 41 din convenţie:
"Dacă Curtea declară că a avut loc o încălcare a convenţiei sau a protocoalelor la aceasta şi dacă dreptul intern al înaltei părţi contractante nu permite decât o înlăturare incompletă a consecinţelor acestei încălcări, Curtea acordă părţii lezate, dacă este cazul, o reparaţie echitabilă."

A. Daune
80. Reclamantul solicită acordarea a 100 milioane dolari S.U.A., cu titlu de despăgubiri, pentru prejudiciul moral cauzat prin condamnarea sa. În ceea ce priveşte despăgubirile materiale reclamantul solicită restituirea amenzii penale, precum şi a despăgubirilor civile plătite celor 3 cadre didactice. Mai pretinde şi un alt fel de prejudiciu, arătând că datorită stresului şi angoasei provocate de procedurile judiciare diverse în care a fost implicat nu a putut publica o carte pe care o scrisese şi care fusese acceptată de o editură. În concluzie, solicită 2 miliarde lei (ROL) cu titlu de despăgubiri materiale.
81. Guvernul arată că hotărârea pe care o va pronunţa Curtea constituie prin ea însăşi o satisfacţie echitabilă.
82. În primul rând Curtea constată că susţinerile reclamantului privitoare la câştigul nerealizat nu au fost în nici un fel dovedite. Singurul temei care trebuie avut în vedere pentru acordarea unei satisfacţii echitabile constă în faptul că reclamantul nu a beneficiat de un proces echitabil în faţa Tribunalului Bucureşti. În mod cert Curtea nu poate prevedea ce s-ar fi întâmplat dacă procedura ar fi fost echitabilă, dar apreciază că este rezonabil să se considere că reclamantul a pierdut o şansă reală. (Hotărârea Pelissier şi Sassi împotriva Franţei [GC], nr. 25.444/94, alin. 80 CEDO 1999 - II). Judecând în echitate, în conformitate cu exigenţele art. 41, Curtea acordă reclamantului suma de 15.000 FRF convertibili în lei româneşti la cursul de schimb aplicabil în ziua efectuării plăţii.

B. Cheltuieli de judecată
83. Reclamantul solicită restituirea tuturor cheltuielilor de judecată efectuate în cadrul procedurilor naţionale, adică echivalentul a 200.000 ROL la nivelul anului 1994.
84. Guvernul nu a formulat un punct de vedere cu privire la această problemă.
85. Curtea observă că reclamantul şi-a susţinut singur cauza la Comisie şi că a fost asistat de un avocat doar la şedinţa publică ce a avut loc în faţa Curţii. Curtea mai constată că domnul Constantinescu a beneficiat de ajutor judiciar acordat de Consiliul Europei în cuantum de 10.806 FRF. Având în vedere constatarea încălcării art. 6 alin. 1 din convenţie, Curtea, judecând în echitate, acordă reclamantului 20.000 FRF, din care se va scădea suma deja plătită de Consiliul Europei cu titlu de ajutor judiciar. Suma este convertibilă în lei româneşti la cursul de schimb în vigoare la data efectuării plăţii.

C. Dobânzi
86. Curtea consideră că trebuie avute în vedere dobânzile legale practicate în Franţa la data adoptării prezentei hotărâri, adică 2,47% pe an.

PENTRU ACESTE MOTIVE, CURTEA

1. hotărăşte, în unanimitate, că reclamantul se poate considera "victima" unei încălcări a art. 6 alin. 1 din convenţie în sensul art. 34 din convenţie;
2. hotărăşte, cu 5 voturi pentru şi 2 împotrivă, că reclamantul se poate considera "victima" unei încălcări a art. 10 din convenţie în sensul art. 34 din convenţie;
3. hotărăşte, în unanimitate, că a existat o încălcare a art. 6 alin. 1 din convenţie;
4. hotărăşte, cu 6 voturi pentru şi 1 vot împotrivă, că nu a existat o încălcare a art. 10 din convenţie;
5. hotărăşte, în unanimitate:
a) că statul pârât trebuie să plătească reclamantului, în termen de 3 luni, 15.000 (cincisprezece mii) franci francezi, cu titlu de despăgubiri materiale şi morale, şi 20.000 (douăzeci de mii) franci francezi, cu titlu de cheltuieli de judecată, mai puţin 10.806 FRF şi 10 (zece) centime, convertibili în lei româneşti la rata de schimb de la data efectuării plăţilor;
b) că aceste sume vor fi majorate cu o dobândă simplă de 2,47% pe an începând cu data expirării termenului menţionat mai sus şi până la data efectuării plăţilor;
6. respinge, în unanimitate, celelalte capete de cerere privind acordarea de despăgubiri.
Redactată în limba franceză, apoi comunicată în scris la 27 iunie 2000, conform art. 77 alin. 2 şi 3 din regulamentul Curţii.

Wilhelmina Thomassen
preşedinte

Michael O'Boyle
grefier

La prezenta hotărâre se află anexată, conform art. 45 alin. 2 din convenţie şi art. 74 alin. 2 din regulamentul Curţii, opinia separată a domnului judecător Casadevall.

W.T.
M.O.B.

OPINIA PARŢIAL SEPARATĂ
a judecătorului Casadevall

1. Am votat alături de majoritate în favoarea constatării încălcării art. 6 alin. 1 din convenţie; în schimb, nu am aceeaşi opinie în ceea ce priveşte art. 10 care, după părerea mea, a fost de asemenea încălcat.
2. Din moment ce Curtea a constatat o încălcare a art. 6 alin. 1 datorită faptului că reclamantul nu a fost audiat de instanţă, analiza globală a faptelor duce, prin forţa lucrurilor, şi la constatarea încălcării art. 10. Partea de hotărâre ce analizează excepţia preliminară a Guvernului, în special paragraful 43, vine în sprijinul opiniei mele.
3. Dacă art. 6 alin. 1 nu ar fi fost încălcat, adică, dacă în timpul dezbaterilor din faţa Tribunalului Bucureşti care l-a condamnat pentru calomnie, reclamantul ar fi avut posibilitatea să dea o declaraţie, să îşi apere cauza, să invoce buna sa credinţă şi mai ales să stabilească adevărul afirmaţiilor sale, aşa cum permite oricărui acuzat art. 207 din Codul penal român, rezultatul procedurii penale ar fi putut fi altul. De altfel, evenimentele ulterioare confirmă această teză.
4. Aşa cum a constatat Curtea (paragraful 72), afirmaţiile litigioase au fost efectuate în cadrul unei discuţii libere asupra independenţei primelor sindicate create în România după căderea fostului regim şi asupra funcţionării administraţiei justiţiei. Aprecierea calificativului "delapidatori" folosit în ceea ce le priveşte pe A.P., R.V. şi M.M. trebuie să aibă în vedere cauza în ansamblu şi contextul în care acest cuvânt, reluat şi publicat de ziarist, a fost pronunţat de reclamant. Nimeni nu poate pune la îndoială faptul că în discuţie este o chestiune de interes public.
5. Nu se poate considera că termenii folosiţi de reclamant erau lipsiţi de temei, din moment ce prima instanţă, achitându-l, a arătat că respectivele cadre didactice nu restituiseră anumite sume de bani aparţinând sindicatului. Reaua-credinţă a reclamantului nu poate fi nici ea stabilită, din moment ce aceeaşi instanţă a constatat că la momentul la care s-au făcut afirmaţiile în litigiu soluţia de scoatere de sub urmărirea penală dispusă de parchet nu fusese comunicată nici celor 3 cadre didactice vizate, nici reclamantului (paragrafele 16 şi 63).
Aceste două elemente (afirmaţii nu lipsite de temei şi absenţa relei-credinţe) nu au fost contestate de Tribunalul Bucureşti, care l-a condamnat pe reclamant fără a examina măcar problema exceptio veritatis, adusă în discuţie de acesta din urmă.
Apreciez că o astfel de încălcare nu era necesară; în special existenţa unei "nevoi sociale importante", condiţie stabilită şi reiterată în mod constant de jurisprudenţa Curţii, nu a fost demonstrată. Într-adevăr, dacă nu se pot face speculaţii asupra hotărârii pronunţate de Tribunalul Bucureşti dacă ar fi examinat cererea reclamantului de a dovedi adevărul afirmaţiilor sale, apreciez că lipsa examinării de către instanţa respectivă a acestui mijloc de probă de o importanţă incontestabilă (conform art. 207 din Codul penal român, afirmaţiile al căror adevăr a fost dovedit nu constituie afirmaţii calomnioase în sensul art. 206 din acelaşi cod) echivalează cu o încălcare a dreptului la libertatea de exprimare, încălcare ce nu răspunde exigenţei necesităţii.
6. În sfârşit, este semnificativ faptul că la mai mult de 2 ani Tribunalul Bucureşti a dispus din oficiu îndreptarea erorilor materiale (sau, mai degrabă, a omisiunilor) strecurate în încheiere şi în hotărârea de condamnare din 10 octombrie 1994. Este şi mai important faptul că la 5 ani de la condamnare Curtea Supremă de Justiţie, admiţând un recurs în anulare introdus tot din oficiu de procurorul general, l-a achitat pe reclamant cu motivarea că intenţia de a calomnia, element constitutiv al infracţiunii, nu fusese dovedită (paragraful 34). Această tardivă hotărâre din oficiu (pronunţată cu 45 de zile înaintea şedinţei publice de la Curte) constituie cu siguranţă o recunoaştere implicită a încălcării art. 10 din convenţie.
7. Prin urmare, contrar opiniei majorităţii, nu sunt convins de necesitatea încălcării şi nici de caracterul "pertinent şi suficient" al motivelor invocate de autorităţile naţionale în speţă.

FacebookMySpaceTwitter