"nimeni nu e mai presus de lege"

Pentru aprobarea Normelor de aplicare a Legii nr. 289/2004 privind regimul juridic al contractelor de credit pentru consum destinate consumatorilor, persoane fizice

Banca Naţională a României Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor
În baza art. 22 alin. (1) din Legea nr. 289/2004 privind regimul juridic al contractelor de credit pentru consum destinate consumatorilor, persoane fizice,
în temeiul prevederilor art. 35 alin. (3) din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naţionale a României şi ale art. 4 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 755/2003 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor,
guvernatorul Băncii Naţionale a României şi preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor emit următorul ordin:
Art. 1. - Se aprobă Normele de aplicare a Legii nr. 289/2004 privind regimul juridic al contractelor de credit pentru consum destinate consumatorilor, persoane fizice, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
Art. 2. - Banca Naţională a României şi Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor vor lua măsuri pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.
Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la 30 de zile de la publicare.

ANEXĂ
Norme
de aplicare a Legii nr. 289/2004 privind regimul juridic al contractelor de credit pentru consum destinate consumatorilor, persoane fizice
În înţelesul prezentelor norme, termenii şi expresiile de mai jos au semnificaţiile prevăzute de Legea nr. 289/2004, denumită în continuare lege.
Art. 1. - Prin facilităţile financiare similare prevăzute la art. 2 lit. c) din lege se vor înţelege, fără a fi limitativă enumerarea de mai jos, operaţiunile în cadrul cărora sunt utilizaţi termeni ca: "rată de plată, tranşă periodică de plată ori etapă de achitare", în situaţia în care scopul acestora este acordarea unui credit pentru consum către consumator sub forma unei amânări a plăţii, cum ar fi contractele de leasing financiar care au ca obiect final al contractului transferul unui drept de proprietate asupra unui bun mobil sau ca opţiune a consumatorului de a alege transferul dreptului de proprietate asupra sa a bunului respectiv, la un moment dat.
Art. 2. - Prevederile art. 3 alin. (1) lit. j) din lege exceptează de la aplicarea legii acele credite care se acordă la costuri inferioare (cum sunt cele acordate salariaţilor) celor aferente creditelor acordate ca urmare a exercitării activităţii profesionale.
Art. 3. - În înţelesul prevederilor art. 4 alin. (2) lit. e) din lege, se vor include în calculul dobânzii anuale efective, denumită în continuare DAE, costurile la consumator legate de asigurările împotriva riscului de neplată în cazul decesului, invalidităţii, îmbolnăvirii sau şomajului consumatorului (de exemplu, asigurările de viaţă şi altele asemenea), în măsura în care acordarea creditului presupune şi este condiţionată de încheierea unor astfel de asigurări.
Art. 4. - Obligaţia legală prevăzută la art. 5 din lege privind publicarea DAE se aplică în cazul acelor produse pe care creditorul sau intermediarul de credit le promovează public şi în situaţia în care oferta publică este însoţită de date referitoare la nivelul dobânzii sau al oricăror alte costuri ale creditului.
În vederea respectării obligaţiei de a menţiona DAE "clar şi inteligibil", se vor adopta următoarele măsuri: cifrele/literele prin care se exprimă DAE vor avea aceeaşi dimensiune, caracter sau culoare şi pe aceeaşi culoare de fond cu literele/cifrele prin care este afişat preţul bunului respectiv, cu menţionarea sumei şi perioadei pentru care este calculată DAE (6 luni, 12 luni, 18 luni etc.).
Culoarea de fond a suportului pe care este prezentată oferta sau anunţul publicitar pentru un contract de credit pentru consum destinat consumatorilor, persoane fizice, trebuie să permită ca informaţiile respective să fie lizibile.
Prin ofertă sau anunţ publicitar pentru un contract de credit pentru consum destinat consumatorilor, persoane fizice, prezentat în locuri publice, se înţelege informaţiile puse la dispoziţie consumatorilor prin utilizarea afişajelor de orice fel, ca de exemplu: mecanice, electronice, digitale, mijloace audio/video sau altele asemenea, care să conţină cel puţin elementele prevăzute la art. 5 din lege.
Scopul comercial al informaţiilor oferite consumatorilor trebuie să fie expus clar, prin folosirea limbajului obişnuit, atât în prezentările scrise, cât şi în cele audio şi/sau video.
Informaţiile privind contractele de credit pentru consum nu trebuie să inducă în eroare consumatorii prin utilizarea unor expresii tehnice sau specifice unui anumit domeniu financiar bancar, prin utilizarea de prescurtări sau iniţiale ale unor denumiri, cu excepţia celor prevăzute de lege sau de limbajul obişnuit.
Art. 5. - În înţelesul art. 7, contractele de credit pentru consum vor fi redactate în scris, pe hârtie sau pe alt suport durabil, în cel puţin două exemplare, inclusiv anexele contractului, fiind remis câte un exemplar original fiecărei părţi contractante.
Contractul de credit pentru consum trebuie să fie uşor de citit, iar în ceea ce priveşte tipul şi mărimea caracterelor utilizate se recomandă creditorilor să utilizeze aceeaşi mărime pentru literele şi cifrele din întregul document atât pentru clauzele contractuale, cât şi pentru notele de subsol ale paginii ori trimiterile la alte documente sau specificaţii în text, de orice natură ar fi acestea.
Culoarea de fond a hârtiei sau a suportului durabil pe care este redactat contractul de credit pentru consum trebuie să permită contractului să fie lizibil.
Prin suport durabil se înţelege orice instrument care permite consumatorului să stocheze informaţiile adresate acestuia, astfel încât să fie accesibile atât timp cât este necesar şi să poată fi reproduse fără modificări.
Art. 6. - Prevederile art. 9 alin. (2) din lege se aplică doar în cazurile contractelor de credit pentru consum destinate consumatorilor, persoane fizice, acordate sub formă de avans în cont curent (linii de credit), altele decât cele
acoperite printr-un instrument de plată tip carte de credit, prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. f) din lege, şi în cazul facilităţilor de tip "descoperit de cont" acceptate tacit, atunci când acestea se prelungesc peste o perioadă de 3 luni, prevăzute la art. 9 alin. (3) din lege.
Informarea consumatorului asupra oricărei modificări în ceea ce priveşte dobânda anuală sau celelalte costuri intervenite ulterior datei semnării contractelor de credit prevăzute mai sus se va face cel târziu până la data la care creditorul dispune intrarea în vigoare a deciziei interne de punere în aplicare a hotărârii organului de conducere colectivă care a stabilit noile dobânzi anuale sau costuri asociate.
Dobânda anuală prevăzută la art. 9 din lege este dobânda stabilită de creditor potrivit normelor interne.
Comunicarea dobânzii anuale în forma stabilită de creditor nu îi exonerează pe creditori şi intermediarii de credit de la obligaţia legală de a informa consumatorul şi asupra tuturor celorlalte costuri generate de încheierea contractului de credit.
Art. 7. - Dispoziţiile art. 10 din lege se aplică în cazul contractelor de finanţare pentru achiziţia de bunuri care stabilesc că transferul dreptului de proprietate asupra bunurilor achiziţionate nu se efectuează la data încheierii contractului de credit pentru consum (de exemplu, contracte de leasing financiar, contracte "hire-purchase" şi altele asemenea).
În situaţia în care consumatorul îşi exprimă dezacordul sau nu îşi exprimă acordul scris, acesta va fi informat asupra începerii procedurilor legale în vederea returnării bunurilor. Creditorii vor lua măsurile necesare pentru a putea proba cu orice mijloc refuzul consumatorului.
Art. 8. - În înţelesul prevederilor art. 11 alin. (2) din lege, reducerea echitabilă a costului creditului se va determina de către creditor prin efectuarea unei analize juste şi obiective a avantajelor consumatorului în raport cu dezavantajele creditorului ce decurg din administrarea plăţilor anticipate şi din reinvestirea capitalului. Valoarea acesteia se va calcula prin reducerea totală sau parţială a costurilor aferente creditului pentru consum pentru perioada pentru care s-a efectuat rambursarea anticipată, cu respectarea principiului proporţionalităţii prevăzute de lege. În situaţia în care creditorul procedează la o reducere parţială a costurilor aferente creditului pentru perioada pentru care s-a efectuat rambursarea anticipată, nu îi este permis să aplice şi alte penalităţi.
Nu poate fi considerată reducere echitabilă aplicabilă consumatorului, în cazul rambursării anticipate, oferirea de bunuri sau de alte servicii de către creditor fără acordul scris al consumatorului. Termenii în care se efectuează rambursarea anticipată vor fi aduşi la cunoştinţă consumatorilor înainte de semnarea contractului de credit pentru consum şi vor fi stabiliţi cu respectarea precizărilor de mai sus.
Art. 9. - În înţelesul prevederilor art. 14 alin. (2) şi (3) din lege, creditorul poate fi tras la răspundere doar în situaţia îndeplinirii cumulative a condiţiilor prevăzute la alin. (1) al aceluiaşi articol. Condiţia de exclusivitate se referă la destinaţia creditului, în sensul că acest credit este acordat numai pentru achiziţionarea de bunuri sau/şi servicii de la un furnizor cu care creditorul are încheiat un contract preexistent în acest sens şi se consideră îndeplinită indiferent de numărul de furnizori cu care creditorul are încheiate astfel de contracte preexistente.
În cadrul raporturilor contractuale existente, de natura celor reglementate la alin. (1) al art. 14 din lege, creditorul răspunde pentru despăgubirea consumatorului dacă acţiunile consumatorului împotriva furnizorului au eşuat şi numai în limita sumei reprezentând costul total al creditului la consumator, plătită efectiv creditorului de către consumator până la momentul iniţierii acţiunii împotriva creditorului, mai puţin costurile prevăzute la art. 4 alin. (2) din lege.
Art. 10. - Potrivit art. 15 alin. (4) din lege, Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor acordă consultanţă în ceea ce priveşte modalităţile de soluţionare pe cale amiabilă a litigiilor legate de consumatori privind contractele de credit, informarea consumatorilor privind drepturile conferite de lege, inclusiv asupra garanţiilor aferente bunurilor şi serviciilor achiziţionate prin încheierea unui contract de credit pentru consum.
Prin consultanţă nu se va înţelege consultanţa juridică sau consultanţa de oportunitate asupra alegerii unui tip de contract de credit pentru consum, a unui produs sau serviciu, a unui creditor sau intermediar de credite.
Art. 11. - Condiţia de nerecunoaştere a garanţiilor, prevăzută de art. 16 alin. (3) din lege, se referă la cazul neîndeplinirii de către creditor a obligaţiilor sale rezultate din contractul de credit pentru consum, ceea ce conduce la nerecunoaşterea garanţiilor, numai până în momentul ducerii la îndeplinire a obligaţiilor de către creditor, intermediar pentru credit sau de către vânzătorul care are şi calitatea de creditor.
Art. 12. - În aplicarea art. 21 din lege, autorităţile îndrituite potrivit dispoziţiilor legii nu pot solicita modificarea, anularea sau completarea unui contract de credit pentru consum semnat înaintea intrării în vigoare a Legii nr. 289/2004, cu excepţiile prevăzute de aceasta.
Art. 13. - În înţelesul prevederilor anexei nr. 1 la lege, termenul de reflectare reprezintă perioada stabilită de creditor, care începe de la semnarea contractului de credit, în care oricare dintre părţile semnatare poate renunţa la contractul respectiv fără nici o penalizare. Obligaţia legală de a înscrie acest termen în contractul de credit pentru consum revine creditorului doar în situaţia în care recurge la astfel de practici.
Art. 14. - În înţelesul prevederilor pct. 1 lit. h) din anexa nr. 1 la lege, se consideră că, în cazul în care alegerea asigurătorului nu este lăsată la latitudinea consumatorului, creditorul este obligat să precizeze şi costurile asigurărilor respective.
Nu se consideră că un asigurător a fost impus de către creditor atunci când acesta recomandă clientului mai multe societăţi de asigurare, iar clientul nu se consideră obligat la alegerea unei societăţi.
Prezentarea mai multor oferte de asigurare consumatorului de către creditor nu exonerează creditorul de a include în DAE, cu respectarea prevederilor legii şi ale prezentelor norme, costurile aferente contractului de asigurare ales de consumator în situaţia impunerii consumatorului ca o condiţie a acordării creditului pentru consum, încheierea unei asigurări.
Art. 15. - În aplicarea legii şi a prezentelor norme, Banca Naţională a României are competenţe exclusiv în ceea ce priveşte modul de ducere la îndeplinire a dispoziţiilor acestora de către instituţiile de credit supuse unei proceduri de autorizare potrivit Legii nr. 58/1998, republicată.
Art. 16. - Până la intrarea în vigoare a hotărârii Guvernului prevăzute la art. 22 alin. (2) din lege, prin care vor fi desemnate autoritatea competentă, precum şi modul de înregistrare şi autorizare, creditorii şi intermediarii de credit supuşi obligaţiei de autorizare reglementate de art. 15 alin. (1) din lege vor continua să îşi exercite activitatea de creditare, cu respectarea tuturor celorlalte condiţii prevăzute de lege.

FacebookMySpaceTwitter

Contact RapidVa multumesc pentru increderea acordata.